Служители на КПКОНПИ – дирекция „Противодействие на корупцията“ проверяват столичната община „Красно село“. Проверява се за нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация.

Кметът на „Красно село“ Росина Станиславова вече е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси за това, че е назначила себе си за ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, и че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и те са в съдебна фаза.

Проверката обхваща следните направления:

  • Обществена поръчка по ремонт и реконструкция на транспортна инфраструктурна мрежа на територията на район „Красно село“. Получени са данни, че при сключения договор за изпълнение с частно дружество, е уговорено 10 % от непредвидените разходи за изпълнителя, да бъдат „връщани“ към длъжностно лице от общинската администрация чрез подставени лица или чрез търговско дружество. Стойността на цялата обществена поръчка е 1 188 000 лв. с ДДС.
  • Проект „Патронажна грижа в район „Красно село“,за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Проверяват се данни, че конкретни лица са назначавани за социални асистенти, без да извършват реална дейност. Със заповед на кмета на „Красно село“ по програмата са зачислени лични автомобили, които са отчитали изразходвано гориво, без реално да бъдат използвани по предназначение (разнос на храна).
  • Общинската програма „Топъл обяд“, свързани с изпълнителя по програмата, който е и наемател на общината. 
  • Умишлено забавяна на издаване на разрешения за строеж или други разрешителни, като впоследствие се търсят лични срещи със засегнатите лица.
  • Облагодетелстване на застрахователна компания и сключен договор с общината без обществена поръчка, като умишлено е завишена оценката на застрахованото имущество с цел формиране на по-висока застрахователна премия.