Мит или реалност са безплатните банкови сметки. На този въпрос се опитахме да отговорим, след като от 1 септември банките трябваше да предоставят такава услулга - безплатна банкова сметка за основни операции - като получаване на заплата, социални помощи, стипендии, обезщетения и прочие.

Докато банките все още се ориентират в новите правила и пускат промоционални кампании, за да се отложи момента, в който масово клиентите им ще поискат да се възползват от законовите възможности, TrafficNews се опита да изясни спорни моменти, касаещи тази безплатна възможност. 

Затова отправихме редица въпроси към БНБ. От разясненията стават ясно няколко важни неща, а именно - банките са задължени да предоставят ясна информация на достъпно място за безплатните си сметки, както и че клиентите са длъжни сами да поискат от банката да имат безплатна сметка. С други думи, дори сметката ви да е такава за основни операции и да я използвате за това, то вие сте длъжни да поискате от банката да ви бъде открита такава сметка, която да бъде безплатна, за да се възползвате от услугата. Това ще наложи да бъде закрита старата ви сметка, по която получавате заплатата си и или друго основно плащане. 

Безплатните банкови сметки за получаващите заплата в карта: Мит или реалност?

Ето пълния отговор на БНБ до TrafficNews: 

Съгласно чл. 119, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) платежната сметка за основни операции се предлага от всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители (физически лица). Към момента 17 банки и клонове на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната предлагат този вид сметка.

Платежната сметка за основни операции е съществуващ вид сметка и е въведена през 2016 г. в националното законодателство със ЗПУПС, във връзка с разпоредбите на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

По отношение на предоставянето на информация от банките за този вид платежна сметка на клиентите, моля да имате предвид, че в съответствие с чл. 118, ал. 7 и 8 от ЗПУПС банките, които предлагат платежна сметка за основни операции най-малко предоставят на разположение по всяко време информационна брошура относно сметката за основни операции на хартиен носител в помещенията си, до които потребителите имат достъп, и в електронна форма чрез интернет страниците си.

Във връзка с обхвата на услугите по този вид сметка, в чл. 118, ал. 1 от ЗПУПС е регламентирано, че платежната сметка за основни операции е платежна сметка, чрез която се предоставят определените в същия член услуги в левове на територията на страната. По платежна сметка за основни операции могат да се предоставят и услуги, различни от нормативно определените, в т.ч. такива, които могат да се използват на територията на друга държава, което е индивидуално решение на всяка банка.

Видовете платежни сметки, водени от банки са посочени в чл. 6, ал. 5 от Наредба  № 3 на БНБ. Като отделен вид сметки съгласно чл. 6, ал. 5, т. 2 от същата наредба са посочени платежните сметки за основни операции – за съхранение на пари в левове и предоставяне на услуги по чл. 118 от ЗПУПС. Откриването на различните видове платежни сметки се извършва съгласно условията на съответната обслужваща банка, като няма нормативно задължение банките да преобразуват автоматично съществуващи платежни сметки в сметки за основни операции.

В допълнение, бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент в БНБ не са постъпили жалби или сигнали по отношение на новите изисквания във връзка с платежната сметка за основни операции, поместени в чл. 120а от ЗПУПС и валидни от 1 септември.   

Българската народна банка ще предприема при необходимост надзорни действия по компетентност във връзка с предоставянето и обслужването на платежни сметки за основни операции, в рамките на правомощията ѝ по ЗПУПС за осъществяване на платежен надзор, като същият съдържа административнонаказателни разпоредби, които могат да бъдат приложени в случай на извършване на нарушение на този закон.