От 1 септември банковите сметки за основни операции на хората - като получаване на заплата, социални помощи, стипендии, обезщетения и прочие, трябваше да станат безплатни. За да отговаряте на условията за безплатна сметка, то трябва да имате една единствена в една единствена банка и да получавате постъпленията си там. 

На практика обаче се оказва, че почти никоя банка не знае какво и как ще се случва, след като няма нито разяснение от страна на БНБ, нито от страна на Министерство на финансите, или поне няма такова публично. 

Министерство на финансите публикува на 23 август уточнение за прилагането на новите законови правила. 

Във връзка с многократни запитвания Министерството на финансите прави следните уточнения, свързани с възможността гражданите да получават своите трудови възнаграждения по т. нар. „платежна сметка за основни операции“. От 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Тази възможност беше осигурена за гражданите с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Условие за използването на платежна сметка за основни операции е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

Припомняме, че с приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. бяха направени изменения в Кодекса на труда и съответно в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях се въведе задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Законодателят изключи от това задължение хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Подготвени са промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени са обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, предвид постигане на заложените цели. Съгласно Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това, от своя страна, създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот. 

Проверка по сайтовете на големите банки на TrafficNews показва, че почти никоя банка не е анонсирала на видно място за промените. УниКредит и ДСК нямат никаква информация на видни места в сайтовете им за новите условия от 1 януари. За сметка на това първата посочена банка предлага на практика безплатни сметки за операция за срок от 1 година, които обаче представляват техни стандартни планове, без ограниченията изброени по-горе. 

На сайта на ОББ има публикувана информация за това, че всеки може да си открие сметка без такси от 1 септември. В информацията са подробно изброени законовите условия за това. Не става ясно обаче дали при заварено положение трябва да се закрие или преобразува дадена сметка. 

Българо-американска кредитна банка пък е обявила специален продукт "Чиста сметка", който предлага изгодна разплащателна сметка за всички, които получават регулярна работна заплата или друг доход от поне 500 лв. на месец, съобщиха от финансовата институция. Единственото условие е потребителят да има месечни постъпления по сметката от минимум 500 лева и да използва дебитна карта VISA.

TrafficNews пусна запитване към БНБ и Министерство на финансите за това дали банките вече предлагат услугата и подробности за прилагането.

Множеството от българите разполагат с банкова сметка именно заради необходимостта да получават трудовите си доходи, пенсии или други държавни плащания. Тоест масово българите отговарят на условието за банкова сметка без такси, тъй като и сегашните им са такива от тип "За основни операции". Големият въпрос е дали тези сметки автоматично ще станат безплатни или ще трябва да бъдат закрити и да се открие нова.