Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив се нарежда едва на седмо място в страната. Водят София, Стара Загора, Това показват данните от изследването „Регионални профили: показатели за развитие” за 2020 на Института за пазарна икономика. Целта на данните е да се представи социално-икономическото състояние на България за 2020 чрез гпрдоставяне на обхватна информация за развитието на областите в страната.

Профилът на Пловдив показва едни продължителни тенденции за сравнително бързо нарастване на доходите на домакинствата. Заетостта остава относително висока,е а безработицата – ниска. Броят на предприятията, подобно на размерите на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и на произведената продукция, се изравняват със средните за страната.

Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Както при повечето сравнително развити икономически области, нивото на местното данъчно облагане в област Пловдив е относително високо и през 2020 г.

Развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ остават значително по-ниски от средните за страната.

Пловдив е и една от седемте области, които успяват да привличат население. Учениците от областта показват добри резултати и през 2020 г. Тя е сред областите с най-голям относителен брой на лекари и легла в болниците. Натовареността на наказателните съдии в областта е висока, но това не пречи на бързината на правораздавателния процес. Броят на престъпленията е сравнително нисък, а разкриваемостта им – относително висока. Съсредоточаването на населението в градовете пък предопределя сравнително високите дялове на населението с достъп до канализация. Посещенията на местните театри и музеи остават сравнително малко.

Ето ги икономическите показателите за развитие за област Пловдив: 

Доходи и стандарт на живот

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да нараства с темп, подобен на средния за страната. През 2018 г. той достига 13,1 хил. лв. и е седмият най-висок в страната при 15,6 хил. лв. средно за България. Брутните заплати в областта също нарастват стабилно до 11,8 хил. лв. годишно при 13,8 хил. лв. в страната. По-бърз растеж се наблюдава при доходите на домакинствата и през 2019 г. те стават по-високи от средните – 6163 лв./лице от домакинството на година при 6013 лв. в страната. Нивото на бедност в областта се повишава и през 2019 г. е по-високо от средното за страната. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 24,9% (при 19,9% в страната), а на населението, живеещо под националната линия на бедност – 22,7% (при 22,6% в страната).

Пазар на труда

През последните няколко години икономическата активност в област Пловдив расте колебливо и през 2019 г. вече изостава от средното ниво в страната с коефициент от 72,7% при 74,3% в страната. Въпреки това заетостта остава сравнително висока, а безработицата – ниска. Коефициентът на заетост достига 70,3% (при 70,1% за страната), а този на безработицата – 2,4% (при 4,2% в страната). Предизвикателство пред пазара на труда остава образованието на работната сила. През 2019 г. то се подобрява, но все още е малко по-неблагоприятно от средното за страната. Делът на висшистите в областта достига 26% (при 28% в страната), а на хората с основно и по-ниско образование – 20% (при 18% в страната). Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 15–19 години към това на 60–64 години е малко по-благоприятен от средния – 68% спрямо 66% в страната.

Инвестиции и икономика

Относителният брой на предприятията в област Пловдив нараства и през 2018 г. се изравнява със средния за страната (59 на 1000 души от населението). Почти равни със средното ниво за страната са и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (близо 2800 лв./човек) и на произведената продукция (около 25,8 хил. лв./човек). Преките чуждестранни инвестиции нарастват бавно и през 2018 г. достигат 2861 евро/човек от населението при 3560 евро/човек в страната. Въпреки това областта е на седмо място в страната с най-голям относителен обем на чуждите инвестиции. Област Пловдив изостава и при усвояването на европейски средства. Към 15 юни 2020 г. стойността на изплате ните суми на бенефициенти по оперативните програми е 1494 лв./човек от населението при 1976 лв./човек в страната. В рамките на областта най-много европейски средства усвояват общините Хисаря и Кричим.

Инфраструктура

Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Гъстотата на пътната мрежа е близка до средната в страната, но гъстотата на железопътната мрежа значително я превъзхожда с 5,4 км линии на 100 кв.км територия при 3,6 км в страната. Делът на автомагистралите и първокласните пътища в област Пловдив е 17,5% при 18,6% в страната през 2019 г. Качеството на пътищата в областта е сравнително добро – 48,7% от пътната настилка е в добро състояние при 41,4% в страната. Достъпът на домакинствата до интернет се повишава и отново е доста над средните за страната стойности – 80,7% при 75,1% в страната.

Местни данъци

Както при повечето сравнително развити икономически области, нивото на местното данъчно облагане в област Пловдив е относително високо и през 2020 г. Най-голяма се запазва разликата при ставката върху таксиметровия превоз. Усредненото и` ниво в общините от областта е 548 лв. годишно при 498 лв. в страната. При останалите разглеждани данъци превесът на налога в област Пловдив е в рамките на 2–3%.

Администрация

След няколко години на застой през 2019 г. покритието на кадастралната карта в област Пловдив се повишава рязко от 34 до 95% и дори изпреварва средните стойности за страната (91%). Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ през 2020 г. се задържат на миналогодишното ниво и остават значително по-ниски от средните за страната. Електронното правителство е оценено с 2,7 от 5 т. (при 3,2 т. в страната). Точно толкова е и оценката на услугите на „едно гише“ (при 3,1 т. в страната). За първи път от пет години оценката на прозрачността в работата на местната администрация намалява и остава под средното за страната ниво със 70,1% при 70,7% в страната. В рамките на областта най-високи оценки получават общините Първомай, Асеновград и Пловдив, а най-ниски – Стамболийски и Калояново.

Ето ги социалните показателите за развитие за област Пловдив: 

Демография

Въпреки всеобщото застаряване в страната област Пловдив се представя сравнително добре. Коефициентът на естествен прираст продължава леко да се увеличава, но остава под средния за страната със стойност от –5,3‰ при –6,7‰ в страната през 2019 г. Пловдив е и една от седемте области, които успяват да привличат население. През 2019 г. коефициентът на механичен прираст се задържа на ниво от 3,1‰, което е най-високата му стойност от поне две десетилетия. Тези процеси водят до сравнително благоприятни коефициенти на възрастова зависимост и през 2019 г. Отношението на населението на над 65 години към това на 0–14 години в областта е 142% (при 150% в страната), а към това на 15–64 години – 33% (при 34% в страната). Относително голяма част от населението живее в градовете, като през 2019 г. делът на градското население достига 76% (при 74% в страната). След столицата и област Сливен област Пловдив е и с най-гъсто населени селища с 2504 души/кв.км при 1510 души/кв.км в страната. 

Образование

Представянето на областта в сферата на образованието е оценено като добро. Предизвикателство пред основното и средното образование остава ниският относителен дял на учителите въпреки нарастването му и през 2019 г. Проблем са и сравнително високите дялове на второгодниците и на напусналите основното и средното образование, макар че и там се наблюдава подобрение в последните данни. Учениците от област Пловдив показват добри резултати и през 2020 г. Средният успех по математика след VII клас е малко по-висок от този в страната, а средната оценка на матурата по български език и литература е значително по-висока – 4,33 (при 4,20 в страната); слабите оценки са 7,4% (при 8,2% в страната). Пловдив е сред областите с утвърдени традиции във висшето образование. Броят на студентите в областта е третият най-висок в страната (след този в столицата и област Велико Търново).

Здравеопазване

Област Пловдив е сред областите с най-голям брой на лекари и легла в болниците. През 2019 г. един общопрактикуващ лекар се грижи средно на 1588 души от населението (при 1688 души на лекар в страната). Индексът на достъп до лекари специалисти също е значително по-благоприятен от средния за страната. В местните многопрофилни болници легловата база възлиза на 786 легла на 100 хил. души от населението при 550 на 100 хил. души в страната. През 2019 г. преминалите болни през многопрофилните болници в областта достигат 338 на 1000 души от населението при 254 на 1000 души в страната. Коефициентът на детска смъртност в областта намалява през 2019 г. и е под средния за страната. 

Ред и сигурност

Натовареността на наказателните съдии в област Пловдив е втората най-висока в страната (след тази в столицата), но това не пречи на бързината на правораздавателния процес (за разлика от столицата). През 2019 г. един местен съдия разглежда средно по 11,4 дела месечно при 9,1 дела на съдия в страната. Същевременно делът на делата, приключили в 3-месечен срок, е 94% при 90% в страната. Броят на престъпленията в областта е сравнително нисък, а разкриваемостта им – относително висока. През 2019 г. регистрираните престъпления срещу личността и собствеността намаляват до 8,3 на 1000 души от населението (при 11,1 на 1000 души в страната), а разкриваемостта се увеличава значително (с 9 пр.п.) до 57,3% при 52,1% в страната.

Околна среда

Емисиите на въглероден диоксид в област Пловдив остават двойно по-ниски от средните за страната. През 2018 г. парниковите емисии са 123 т/кв.км при 275 т/кв.км в страната. Съсредоточаването на населението в градовете пък предопределя сравнително високите дялове на населението с достъп до канализацията, свързана с пречиствателна станция за отпадъчни води (67% при 64% в страната), и на живеещите в селища с достъп до обществена канализация (82% при 76% в страната). Образуваните битови отпадъци в областта намаляват за втора поредна година, но обемът им остава сравнително висок. През 2018 г. той достига 446 кг/човек годишно при 409 кг/човек в страната. Същевременно делът на отпадъците, предадени за третиране и рециклиране, също се увеличава (до 67%), но остава под средните стойности за страната (71%).

Култура

Посещенията в местните театри, музеи, кина и библиотеки са под средните нива в страната и през 2019 г. При посещенията на музеите се наблюдава най-голям ръст (с 28%) и те са 575 на 1000 души от населението при 770 на 1000 души в страната. Посещенията на библиотеките също се повишават, но с малко, и остават над двойно по-ниски от средните за страната.