Бизнесът климатът у нас се влишава брез август. Това показва данни на Националния статистически иститут, базирани на мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес.

Общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятни условия за работа са регистрирани в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли. Показателят „бизнес климат“ е средна стойност на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Като цяло във всички сектори има проблем с недостига на кадри, а несигурната икономическа среда става причина за забавяне на дейността. 

Най-сериозно влошаване при търговията на дребно. Собственици на подобни обекти отчитат 9% срив в работата на бранша. Те предричат влошаване на състянието на предприятията, тъй като има, а и се очаква свиване на обема продажби, а от там и поръчки към доставчиците през следващите три месеца. Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса продължава да е несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене или с други думи свито потребление. 

При промишлеността се отчита понижение с 3.4 пункта. Предприемачите са резервирани за сегашното състояние на заводите и дават лоши прогнози за следващите шест месеца. Проблеми има с поръчките, както заради нарушената верига по доставки, така и заради принципно намалените количества поръчки. Много предприятия спряха да се презапасяват с много материали заради непрекъснатите промени в цените на суровините, но и защото не искат да затварят голям капитал в тях. Това е съпроводено с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда /60% от предприятията/, както и недостигът на работна сила, посочен от всяко трето предприятие

При услугите има по-слаба динамика, но пък след летния сезон се пронозира спад. Конкуренцията в бранша е една от пречките пред дейността на фирмите в сектора, но липсват и кадри. От бизнеса се опасяват, че заради инфлацията, ще се намали потреблението на услуги. 

Само в строителството нещата изглеждат доста оптимистично. Бизнес климатът се запазва на нива от предния месец, а строителните предприемачи имат благоприятни очаквания. В бранша значим фактор, затрудняващ дейността, се явява постоянната променя на цените на материалите.