В Пловдив ще се проведе общо събрание на Сдружение „Съюз на българските парашутисти”. То ще се проведе на 31.03.2020 год. от 17.00 часа в зала едно на Гарнизонен стол -  Пловдив, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния отчет на НР (УС) за дейността на Сдружението и годишния отчет на контролния съвет; 2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на сдружението за 2020година; 3.Утвърждаване приема на членове на Сдружението от НР (УС) през 2019година; 4.Вземане решение за откриване на клонове (областни и общински структури) на сдружението; 5.Утвърждаване графика за извършване на цялостни проверки на НР (УС) от КС през 2020година; 6.Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

Регистрацията на членовете на събранието ще започне в 16,45 часа на 31.03.2020 година.

НР на съюза моли всички членове да присъстват на събранието. Молбата ни също така е да поканете и други членове на съюза, с които поддържате контакт.

Телефон за контакт и допълнителна информация – 0888383578 – Сирмо Сирмов.