100 години от учредяването на потребителската кооперация в село Дедево ще бъдат отбелязани през тази година.

На 24 април през 1921 година в родопското село е създадена първата в Южна България горска трудово-производителна кооперация „Защита”. Идеята е на Димитър Даскалов, учител и борец за социално равенство. Целта на сдружението е да обедини трудещите се хора от село Дедево, които се намирали в незавидно икономическо положение. Селото е балканско и основният поминък в онова време бил експлоатация на горите.

Идеята на Димитър Даскалов намира много съмишленици. В кооперацията се включва и вдовицата Петра Филипова Аврамова, която сама с пет невръстни деца стопанисва успешно ниви, ливади и гори. За онези времена подобна женска дейност е била равносилна на подвиг.

Кооперацията се е ръководила от Управителен съвет, а контролните функции изпълнявал контролен съвет. Решенията за всички сделки и плащания,които трябвало да се извършат чрез сдружението  се одобрявали на общо събрание, което е изключителна проява на демократично управление.

Кооперацията била член на Съюза на горските кооперации и Електрическа централа „Въча”.

Следват месеци на активни практически действия и създаване на организация за добив на желаната продукция. Приема се Устав, а членовете, според материалното си положение, закупуват дялове. До 1935 година в нея членуват 45 кооператори, само жители на село Дедово.

Кооперацията извършва дейност само на територията на селото, а ентусиазмът е голям. Членовете вземат решение да изтеглят заем от 300 хиляди лева за закупуване на техника. С доброволен труд на кооператорите е построен 4 км коларски път до местността „Пепелаш”, където е закупена и монтирана  дъскорезница. Съоръжението започва да работи с вода от реката, но по-късно е доставена парна машина. Машината заработва на пълни обороти, а от врялата вода е изработват търсеният на параза парен бук.

Трудът на хората е облекчен, освен това те получават и известни приходи. Построени са кооперативна фурна, касапница и е открит потребителски магазин.

В процеса на работа възниква необходимостта от  организация за обща продажба на произведения дървен строителен материал. На 29 май 1924 година в Пловдив се учредява Районен кооперативн съюз, в който Димитър Даскалов е избран за член на Управителния съюз.

Година след като е учредена кооперацията, се създава първата в родопския край селска комуна.Дедевската комуна вувежда данъчно облагане според имотното състояние и създава известен фонд за подпомагане на бедни селяни. Хората усещат, че има начин немотията им да бъде победена.

Селската комуна не просъществува дълго време. След деветоюнския преврат през 1923година тя е разтурена, а върху нейните членове са налагaни значителни репресии.

Голямата конкуренция между търговците на дървен материал от града затруднява рааботата на кооперацията. Миграционният процес води до рязък спад в броя на хората, които остават да живеят в Дедево. Логично е и членовете на кооперацията да намалеят. Заради малкия брой членове и невъзстановени заеми към земеделската банка през 1946 година тя прекратява дейността си.

Дедевската кооперация просъществува цели 25 години.

Снимката: Дъскорезницата на кооперация „Защита“ на река Пепелаша – 1924 г.