Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели от Медицински университет - Пловдив повишиха капацитета си за научноизследователска дейност. В утвърдения с международно признание "Най-добър университет" беше създадена и Преподавателска академия. В нея младите изследователи изградиха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти. Така висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище. Това се случи благодарение на проекта ДОКТОРАНТ 2, чрез който в Преподавателската академия се обучаваха и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и за трансфер на технологии.

В процеса на работа младите изследователи постигнаха значими резултати в научната дейност. Освен това придобиха практически умения за научни изследвание, благодарение на осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени.

По време на реализирането на проекта са постигнати съответните цели. На първо място това са обучението и квалификацията - Докторантско училище и Преподавателска академия. Подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени са друга част от постигнатите цели. Сред останалите важни за университета резултати са осигуряване на менторство, индивидуално консултиране, достъп до актуална научна информация и материали за изследователска работа на младите учени, подкрепа за популяризиране, представяне и публикуване на научните резултати.

В проекта ДОКТОРАНТ 2 до успещен финал достигнаха 4 студенти, 8 докторанти, 35 постдокторанти, 4 млади учени и 13 хабилитирани преподаватели. В процеса на работа са проведени обучения в специализирани курсове за университетски преподаватели във водещи университети в ЕС на 2 преподаватели и на 3 постдокторанти и 13 едномесечни стажа и обучения с цел научноизследователска дейност на 4 студенти в университет в САЩ – гр. Тенеси, и на 9 млади учени, докторанти и постдокторанти във водещи университети и институти в ЕС. Проведени бяха 120 часа индивидуални  консултации с хабилитирани лица на 24 участници.

За целите на проекта ДОКТОРАНТ 2, както и за резултатите от него, вижте във видеоматериала на ТРАФИК ТВ:

Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 580 053.04 лв., от които 493 045.08 лв. европейско и 87 007.96 лв. национално съфинансиране.