Лежим на шезлонг край коритото на река Марица, а в съседство до нас влажен въздух свисти около колоездачи и пешеходци. Деца играят в нови кътове върху ударопоглъщаща настилка, активни пловдивчани загряват мускули на стрийт фитнеса, а природолюбители съзерцават патици и друга фауна и флора на бреговете на реката. 

В общо линии така може да се опише художествено идейният проект за „Укрепване и социализация на речното корито на река Марица".  И по-конкретно социализацията, залегнала в проекта, която най-общо се изразява в създаване на: вело- и пешеходни алеи до водите на Марица; нови подходи, свързващи новите алеи със старите, разположени отвъд защитната стена над бреговете; фитнес и детски площадки; плажове и площадки за птици; поставянето на паркови съоръжения /пейки, кошчета за отпадъци/.

По-отношение на техническите дейности е предвидено рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени, преоформяне на коритото на реката в участъка между Гребната база и остров „Адата“, изграждане на пътни подходи и др. Централното кюне ще бъде с ширина от 50 метра и трябва максимално да спазва естествените чупки на реката. 

Мнозина се запитаха как ще се прави инфраструктура до водата, при очевидната заплаха от заливане на зоните. Според инвестиционното намерение на Община Пловдив пешеходни и велоалеи в коритото на реката ще бъдат между съществуващите подпорни съоръжения, разположени на разстояние 10 метра успоредно от съществуващите подпорните съоръжения по двата бряга на реката и на кота нула, така че да е спазено условието за обезпеченост над 10 %, (т.е. допуска се заливане на тези площи 1 път на 10 години). Широчината на пешеходните алеи ще бъде 5 метра, а на велоалеите - 2.5 м.

Периметърът на река Марица, който ще засегнат действията по проекта, започва с пътния възел на Околовръстен път и свършва при изградения шлюз в източния край на град Пловдив. Видно от това, в него са включени коригиран и некоригиран участък от реката. Некоригираният участък е с начало заустването на река Първенецка и край пътния възел на Околовръстен път. Коригираният участък на Марица в застроително-регулационните граници на Пловдив е изграден след катастрофалните наводнения през 1959 г., когато около 1/3 от територията на града е засегната от повишаването на нивото на реката.

Към момента е изготвен Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на големия проект на Марица, като становището на РИОСВ-Пловдив е положително. Предстои и пловдивчани да изкажат своето мнение на обществено обсъждане в Заседателна зала на Общински съвет – Пловдив на 16.10.2018г. от 17.30ч. 

Вижте какви за рисковете при реализирането на проекта: 

Преобразяването на река Марица: Пловдивчани обсъждат големия проект и рисковете му СНИМКИСоциализацията и укрепването на реката са в последна фаза

Ето и детайлно описание на предвидените промени на река Марица по зони: 

Участък 1А - От южен бряг: продължение на пешеходен мост на Гребен канал до коритото на р. Марица / от северен бряг: прилежащата територия на Жилищен парк „Марица север", северния бряг на Марица, територията на езикова гимназия /

По северния бряг на разработения участък се предвижда изграждането на пешеходна и велоалея с ширини съответно 5 м и 2.5 м. Велоалеята е с ширина, предвидена за двама колоездачи. Не се предвижда връзка на велоалеята с такава на терена над речния бряг. като в края на велоалеята е проектирано обръщало. Предвижда се осъществяването на пешеходен достъп до терена над речния бряг. който представлява описаната еднораменна стълба и рампа. По южния бряг се предвижда велоалея и пешеходна алея. Не се предвижда изграждането на детски площадки или съоръжения за стрийт фитнес, както и кътове за отдих с пейки. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 15 бр. кошчета за отпадъци.

Участък 1 - Участък от спортен комплекс „Гребен канал“ (ж.п. мост) до Мост на бул. „Васил Априлов“

Предвижда се изграждане на пешеходни подходи в непосредствена близост до моста на ул. „Васил Априлов'', от двете страни на реката, като целта е да се осъществи връзка между бреговете на реката, терена над тях и прилежащия терен на моста на ул. „Васил Априлов'1. Продължават се пешеходната и велоалеята от участък 1А със съответните ширини. Добавят се допълнителни уширения на алеите в близост до стената, с ширина 2 м. Изграждат се 2 детски площадки и 2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на всеки бряг. Предвиждат се 12 къта за отдих с пейки, по 6 на всеки бряг. част от тях - в непосредствена близост до детските площадки. По северния бряг на реката се предвижда уширение. което води до площадка за риболов и площадка за наблюдение на птици. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 26 бр. бетонови пейки и 20 бр. кошчета за отпадъци.

Участък 2 - Участък от Мост на бул. „Васил Априлов“ до мост на бул. „Руски“ /ул. „Победа“/

Предвижда се продължаване на проектните вело- и пешеходни алеи със съответните ширини и конфигурация. Добавят се допълнителни уширения на алеите в близост до стената, с ширина 2 м. Пешеходните подходи са 4 - по 2 от всяка страна на всеки един от мостовете, между които се разполага участъка. Изграждат се 2 детски площадки и 2 площадки за стрийт фитнес, по 1 на всеки бряг. Изпълняват се с ударопоглъшаша настилка. Предвиждат се 12 къта за отдих с пейки, по 6 на всеки бряг. По южния бряг на реката се предвижда уширение. което води до илощадка за риболов и площадка за наблюдение на птици. В близост до уширението се предвижда изграждането на зона за плажуване и плажни спортове върху тревна настилка, с шезлонги за почивка и 3 волейболни игрища, които са върху пясъчна настилка. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 26 бр. бетонови пейки и 20 бр. кошчета за отпадъци.

Участък 3 - Участък от Мост на бул. „Руски“ /ул. „Победа“ /до пешеходен мост на ул. „Брезовска“

Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на всеки бряг от двете страни на всеки мост. Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина. Добавят се допълнителни уширения на алеите в близост до стената, с ширина 2 м. Изграждат се 3 детски площадки и 1 площадка за стрийт фитнес. Изпълняват се с ударопоглъшаша настилка. Предвиждат се 14 къта за отдих с пейки. 8 на северния бряг и 6 на южния бряг. Предвижда се изграждането на паралелна пешеходна алея по северния бряг. до която водят 5 уширения - 3 от този и 2 от следващия участък. Към нея се предвиждат 2 уширения. които водят до илощадка за риболов -1 в този и 1 в участък 4. и площадка за наблюдение на птици- 1 в този и 1 в участък 4. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 31 бр. бетонови пейки и 20 бр. кошчета за отпадъци, както и преместваеми обекти тип павилион за сладолед под всеки мост и на двата бряга, разположени върху пясъчна настилка (общо 4 обекта).

Участък 4 - Участък от Пешеходен мост на ул. „Брезовска“ до мост на бул. „Цар Борис III Обединител“

Продължават се проектните пешеходни и велоалеи с непроменена ширина, като велоалеята на северния бряг завършва с обръщало. Предвижда се изграждането на 4 пешеходни подхода, по 2 на всеки бряг от двете страни на всеки мост. Изграждат се 3 детски площадки и 1 площадка за стрийт фитнес.

Изпълняват се с ударопоглъщаща настилка. Предвиждат се 14 къта за отдих с пейки, 8 на южния бряг и 6 на северния бряг. В този участък се продължава и свършва паралелната пешеходна алея. Тук се намира и 1 от гореспоменатите площадки за риболов и 1 от тези за наблюдение на птици. В близост до уширението с площадките се предвижда изграждането на зона за плажуване и плажни спортове върху тревна настилка, с шезлонги за почивка и 3 волейболни игрища, които са върху пясъчна настилка. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 31 бр. пейки и 20 бр. кошчета за отпадъци.

Участък 5 - Участък от Мост на бул. „Цар Борис III ти Обединител“ до западния край на Адата.

Северният бряг на този участък не е част от обхвата на проекта. По южния бряг се продължават пешеходната и велоалеята, като велоалеята завършва с обръщало. Предвиждат се 2 пешеходни подхода - връзки с терена над речния бряг - по южния бряг, в непосредствена близост до моста на ул.,Дар Борис Ш Обединител“ и до мястото на обръщалото на велоалеята. По южния бряг се предвижда изграждането на 1 детска площадка и 6 къта за почивка с пейки. Детската площадка се изпълнява с ударопоглъщаща настилка. Предвижда се уширение на алеята, което води до площадка за риболов и площадка за наблюдение на птици. Такава се изгражда и в близост до обръщалото. Предвижда се разполагането на следните обекти на парковото обзавеждане: 13 бр. бетонови пейки и 10 бр. кошчета за отпадъци.