Жизненият стандарт на българина е 56% от този на средния европеец, показват данните на Евростат. По този показател България драматично изостава от развитите страни в ЕС.

За да определи жизнения стандарт Евростат използва показателя за действително индивидуално потребление (AIC), който е мярка за материалното благосъстояние на домакинствата. По този показател България е на последно място в ЕС като ние потребяваме с 44% по-малко от средния европеец.

През годините леко се доближаваме до начина на живот в по-богатите страни, но промените у нас стават много бавно. За четири години жизненият ни стандарт е нараснал от 53% на 56% от средното ниво за ЕС. В същото време условията за живот в Румъния се подобряват много по-бързо и стандартът там е нараснал от 58% на 70% от средното за ЕС ниво. Именно Румъния най-бързо догонва богатите страни в ЕС.

Най-близо до нас е Хърватия, където действителното индивидуално потребление е 63% от средното в ЕС. След това са Унгария и Румъния съответно с 64% и 70%.

В 10 държави от ЕС живеят по-охолно от средния европеец. Най-добре са в Люксембург, Германия и Австрия, където действителното потребление на човек е съответно с 32%, 21% и 16% по-високо от средното за страните от ЕС.

Веднага след тях са Дания (14% над средното за ЕС), Великобритания (+13%), Холандия (+12%), Финландия (+12%) и Белгия (+11%). "Клубът на богатите" страни се допълва от Швеция (+9%) и Франция (+7%).

По БВП на човек от населението отново сме на последно място. БВП на човек у нас е само 50% от средното ниво в ЕС, докато в Люксембург е 254%.