Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров започва консултации преди предстоящите избори. Градоначалникът отправя към парламентарно представените партии и коалиции от партии в 47-ото Народно събрание покана за участие в консултациите за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Пловдив.

Те ще се проведат на 25.08.2022 г. (четвъртък) от 16.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:

1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01 август 2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност на предложеното лице;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

4. Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 3.