Министерският съвет официално прекрати процедурата за концесията на Летище Пловдив на свое заседание днес. Предложението бе входирано от министъра на транспорта, като в него е заложено и пускането на нова процедура за отдаването на аерпорта.

Ето и решението, взето на заседанието на Министерския съвет:

По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията правителството прекрати процедурата за концесия на летище Пловдив.

Процедурата е открита с Решение № 1120 на Министерския съвет от 30 декември 2016 г. Министерският съвет е определил за концесионер участника в процедурата за предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между „Хайнан” и „Пловдив Еърпорт Инвест”. Класираният на първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор.

Процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон за концесиите.

Законът за концесиите (отм.) поставя в оперативната самостоятелност на концедента (Министерския съвет) да реши дали да предложи на класирания на второ място участник в процедурата, да сключи концесионния договор. 

Налице е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място .

Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на концесия на летище Пловдив, да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.

Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на договора. Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията.

Припомняме, че вторият класиран участник– обединението между ПИМК и ТИЗ, заявиха готовност да си търсят правата заради неспазената процедура. Повече в линковете:

Консорциум Летище Пловдив: Доводите за прекратяване на концесията са несъстоятелниПрекратяването няма да бъде добре прието от ЕК, смята адвокат Мадлен Кавръкова