Държавата получи оценка от Среден (2.88) за грижата си за децата. Оценката постави Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, с представянето на годишния доклад на организацията "Бележник" за 2018 г.

Според Богданов най-тревожните тенденции през последните години са липсата на напредък в усилията за намаляване на детската бедност, системните проблеми в социалната сфера, системата за закрила на детето, недостатъчна координация между институциите, забавена реформа в системата на детското правосъдие и други.

Най-ниска оценка от Среден (2.53) експертите дават на "Семейна среда и алтернативни грижи". Необходими са активни действия за гарантиране на правото н детето на семейство, чрез създаване на превантивни услуги, както и осигуряването на жизненоважни връзки със системите на здравеопазването и образованието, пише още в доклада.

Със среден успех от (2.60) се нарежда областта на "Основните принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето". В тази област най-ниско са оценени усилията на намаляване на детската бедност. 385 000 български деца живеят в бедност, а тези, които са в риск от бедност и социално изключване са 45.6%, показва проучването.

Средната оценка в областта "Правосъдие" също е средна - (2.79). В проучването се посочва, че през годината няма никакъв напредък за осъществяването на реформата в системата на детското правосъдие, която се бави вече близо 10 години.

От Национална мрежа за децата оценяват успехите на държавата в област "Образование" със Среден (3.02). И тази област бележи значителен спад спрямо нивата на от предишните си три години. В доклада все пак се посочва, че има минимален напредък в областта на ранното детско развитие, но предоставяните услуги са с тесен обхват и ограничени териториално.

В резултатите, посочени в доклада, сектор "Здравеопазване" получава оценка (3.19). Основният напредък на държавата в системата на здравеопазването, според прочуването, е в намаляването на детската смъртност, която достига 6.5 промила през 2016 година.

На въпрос достигало ли се е през всичките години на издаването на доклада "Бележник" до отлична оценка по шестобалната система, Богданов посочи, че за всичките години най-високата оценка, която се е поставяла на държавата, е Среден (3.28), пише news.bg. Докладът "Бележник" извършва ежегоден мониторинг на поетите ангажименти от страна на институциите, касаещи правата на децата.