Голяма количество фирми в Пловдив и региона отново се ориентират към изпращането на служителите им по домовете. Причината - бума на коронавирус, който върлува с много по-голям интензитет, от колкото през пролетта. 

Голяма част от работещите в администрациите на чуждестранни фирми у нас изобщо не са се връщали в офисите след пролетния локдаун у нас. В големите производствени фирми за работниците са въведени различни режими на работа - на смени, без застъпване на различните групи работещи, обяд на смени, намалено работно време и други подобни мерки за намаляване на контактите между работещите, които логично няма как да останат по домовете си. 

Администрациите и управлението обаче работят предимно от дома им, тъй като при евентуално разболяване няма кой да ги замести, работата им е предимно онлайн, а в някои от фирмите е въведен по един присъствен ден месечно или седмично с цел оптимизация на документацията на място. 

Част от аутсорсинг сектора също успя да въведе успешно хоум офиса, въпреки че при тях имаше проблем от гледна точка на системи с високо ниво на сигурност. Обикновено достъпа до техните сървъри е забранен от други точки, т.е. може да осъществяват онлайн дейността си само от офиса на фирмата. Известен процент от сектора обаче намериха решение и на тези проблеми с нов вид защита на системите си и направиха възможно и работата от друга локация. 

Офисите, които се занимават с различен вид услуги - застрахователни, счетоводни, банкови и т.н. - също наблягат на онлайн комуникацията, като успешно прехвърлиха част от обмяната на документи, кореспонденция и разплащания онлайн. В част от офисите хората се редуват, за да има все пак някой, който да обслужи хора на място, като графиците варират от - седмица на работа, седмица вкъщи, до ходене в определени дни. 

Центровете за обучение, езиковите школи и други частни звена за придобиване на различни умения също са вързани с онлайн дейност по принуда, като от днес мерките включват отново и тях. Така преподавателите могат да извършват дейността си от всяка точка, без да е необходимо да присъстват физически в центровете. 

До преди месеци домът бе семейна крепост и макар да включва в себе си битовите задължение като рутинна ежедневна работа по поддръжка, по-скоро се схващаше като място за почивка. Домът ни изцяло се диференцираше от служебните задължения, докато днес вече е пресечена точка на сблъсък между работа и бит. 

Високата интернет обезпеченост спомогна процесите по превръщане на дома в работно място или поне обособяване на пространство в него. Експертите побързаха да препоръчат да се създадат необходимите навици са работа и в домашното пространство като смяна на домашните дрехи с такива, с които потенциално бихте излезли, работа с компютъра на маса или бюро, т.е. имитиране на работна среда. 

Във връзка с дифузното разпространение на вируса и вече изключително трудното проследяване на епидемиологичните връзки, все повече работодатели предпочитат да заложат на хоум офиса, вместо да рискуват служителите им да се заразят. Част от заразените прекарват асимптомно болестта, ни пък други развиват симптоматика и се чувстват много зле, т.е. няма да могат да изпълняват служебните си ангажимент, което може да наруши трудовия процес. 

Това е и причината препоръката към работодатели за осигуряване при възможност дистанционна форма на работа да продължава да е актуална и то, заложена в една от наредбите на здравния министър. На практика тази заповед не е императивна, тъй като е субективно дали служителите могат да работят дистанционно, но е препоръчителна. Ето какво гласи текстът: 

Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

Отделно всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).