Съдийската колегия прекрати процедурата за избор на председател на районния съд в Пловдив по отношение на кандидата, издигнат от общото събрание. Причината – установено е основание за недопустимост на кандидатурата, пише lex.bg.

Става дума за зам.-шефката на РС-Пловдив Диляна Славова, която е номинация на общото събрание на съда.

Проблемът според мнозинството в Съдийската колегия се състои в следното.

На 26 септември 2023 г. СК обявява процедура за избор на председател на РС-Пловдив.

На 6 октомври се провежда общото събрание на съда, на което е издигната кандидатурата на Диляна Славова за административен ръководител.

На 10 октомври решението на СК за старт на процедурата е обнародвано в Държавен вестник и от тогава започва да тече 30-дневният срок за отправяне на предложения.

На 31 октомври документи за участие подава съдията от РС-Пловдив Божидар Кърпачев.

А на 7 ноември номинацията на Диляна Славова, с всички придружаващи документи, включително и нейното съгласие, е внесена в Съдийската колегия.

Спорът в Съдийската колегия днес беше по въпроса дали може да се приеме за легитимно предложението на общото събрание, което е издигнало Славова преди решението на кадровия орган да бъде обнародвано в Държавен вестник.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков заяви, че според него предложението е недопустимо и процедурата по отношение на Славова трябва да бъде прекратена, като тя ще има възможност да обжалва.

Атанаска Дишева застъпи обратната теза. Действително общото събрание е проведено преди обнародването на решението на СК в Държавен вестник, но е внесено във ВСС след това. Според нея именно датата на внасяне на предложението в колегията е важна.

„Моето виждане е, че когато общото събрание за формиране на воля за предложение за административен ръководител е след решението на Съдийската колегия, но преди обнародването му в Държавен вестник, би могло предложението да се приеме за допустимо. Кадровият орган е формирал воля, която е обективирал в решение. Случаен е моментът, в който решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник, но не е случаен моментът, в който е внесено в Съдийската колегия. В случая е след обнародване на решението“, заяви Дишева.

Цветинка Пашкунова обаче също застъпи тезата, че процедурата трябва да бъде прекратена и да се изчака произнасянето на ВАС при евентуално обжалване на решението. По думите ѝ ако сега се пристъпи към избор, има опасност той да бъде миниран, защото неизбраният кандидат може да обжалва и съдът да отмени избора заради нарушена процедура. Пашкунова допълни, че след произнасянето на ВАС колегията следва да продължи с този избор съобразно решението на съда – с единия или с двамата кандидати.

На сходна позиция беше и Вероника Имова. Тя посочи, че юридическият факт, който дава начало на процедурата, е обявяването на решението на СК в Държавен вестник. По този начин, по думите на Имова, всички кандидати се поставят при равни условия. „С обнародването на решението на съответния орган, се създава едно сигурно събитие, от което започва да тече едномесечният срок за подаване на документи“, каза Имова.

Според нея трябва да се отговори на въпроса дали обявяването на процедурата за избор на административен ръководител в Държавен вестник следва да включва и всички останали процедурни действия по издигането на кандидатури и следва ли това обявяване фактически да бъде начало на времето, в което всеки магистрат би могъл да упражни субективното си право да участва в такава процедура.

„С оглед равното третиране на участниците в такава процедура и субектите, които биха могли да ги издигнат, би следвало да се счита, че това е датата на обнародване в Държавен вестник именно с оглед предвидимост и поставяне на равни условия пред кандидатите. Издигането на кандидатура и подаване на документи следва да бъдат след обнародване в Държавен вестник на решението на органа“, посочи Вероника Имова.

Атанаска Дишева отговори, че всички кандидати са поставени при равни условия. Вероятно другият кандидат е започнал подготовката на документи преди обнародването на решението ни в Държавен вестник, предположи тя. По думите ѝ вероятно съдиите вече ще трябва да съобразяват и датите в заповедите на административните ръководители, с които се свикват общите събрания. Дишева заяви, че ако процедурата бъде прекратена по отношение на Диляна Славова, колегията ще трябва да прекрати цялата поради съществени процесуални нарушения по нейното провеждане.

„Спорът е изцяло правен. Каквото и решение да вземем, има съдебен контрол. Или сме прави, или не сме. Съдът ще каже. Като кажем, че е допустимо общото събрание да се прави по-рано, ще кажем ли докога е допустимо да се прави. В случая са пет дни, но може да е и една година. Тогава щяхме ли да приемем това предложение?“, попита на свой ред шефът на ВАС.

Въпреки някои възражения, Олга Керелска заяви, че ще подкрепи прекратяването процедурата с оглед изчистване на съмненията и за да не се създават основания за обжалване на последващия избор, ако има такъв.

Така с 9 гласа „за“ и трима „против“ (Дишева, Боян Новански и Драгомир Кояджиков) колегията прекрати процедурата по отношение на Диляна Славова и отложи за 18 юни избора на шеф на РС-Пловдив. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ВАС.

Снимка: Lex.bg