Върховният административен съд се произнесе по три жалби на дружеството „Евролаб 2011“ ЕООД по случая с ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от съда.

Административните дела са свързани с издадени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заповеди, писма и  действия от 17, 18 и от 19 май 2022 г.

Това са действия, свързани с дейността товарене и разтоварване.

ВАС установи неоснователни действия на администрацията на БАБХ във връзка с товаро-разтоварната дейност на ГКПП „Капитан Андреево“.

Става дума за нарушения на регламент на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите дейности, които гарантират прилагането на законодателството в областта на храните, фуражите и здравеопазването на животните.

Административното дело е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД против разпореждане на Хасковският административен съд. С него беше отхвърлено искането за безусловно прекратяване действията на БАБХ.

Върховните магистрати отменят разпореждането на хасковския съд и нареждат

незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на „Евролаб 2011“ ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на регламента. 

Забраната към служителите на „Евролаб 2011“ не се основава нито на законова разпоредба, нито на административен акт, смятат съдиите.

С издадената от изпълнителния директор на БАБХ заповед от 17 май 2022 г., на „Евролаб 2011“ не е забранено да извършва дейност като оператор, както и на дейности по представянето на стоки пред лицата, извършващи официален контрол (служителите на БАБХ).

И в следваща заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 19 май 2022 г., никъде не се създават забрани за извършване на товаро-разтоварни дейности от страна на операторите, какъвто в случая се явява „Евролаб 2011“.

С нея е изменен ценоразписът на платените услуги, които БАБХ извършва, като са определени нови такси. Една от таксите е за товаро-разтоварни дейности от ГКПП на транспортни средства, превозващи товари от трета страна. На база на така въведената такса обаче, без да е издаден какъвто и да е административен акт, администрацията неправомерно с фактически действия забранява на операторите да управляват товарите, които съгласно регламента са под техен контрол.

БАБХ няма право да извършва товаро-разтоварни дейности. Съгласно регламента на ЕС стоките се представят на контролния орган за проби и анализи от операторите, а от своя страна операторите са тези, които трябва да извършват товаро-разтоварните дейности.

В становище до Хасковския административен съд изпълнителният директор на БАБХ незаконосъобразно твърди, че товаро-разтоварната дейност е част от официалния контрол, казват съдиите.

Заради това той включва нова такса от 400 лева в ценоразписа на БАБХ за товарене и разтоварване. Съгласно регламента обаче БАБХ няма право да извършва тези дейности.

Операторът, под чиито контрол са стоките след влизането им в България, е задължен да осигури достъп до стоките и животните, които ще се изследват.

Различно е положението със самото вземане на пробите, което е задължението на държавния контрол (в този смисъл е определение на съда от 30 юни 2022 г.) Върховните магистрати приемат, че действията по ограничаване на достъпа на оператора до стоките не се основават на закона и на административен акт и затова отменят разпореждането.
Определението не подлежи на обжалване.

Второто дело пред ВАС е срещу определението на административния съд в  София, с което жалба на дружеството е оставена без разглеждане.

Тя е затова, че всички проби трябва да се изпращат в лаборатория на БАБХ.

Върховните магистрати потвърждават, че определението на първоинстанционния съд е правилно и го оставят в сила. Причината е, че в оспорената заповед не се съдържат волеизявления, с които да се нарушават или застрашават права, свободи или законни интереси на „Евролаб 2011“.

С нея се разпорежда всички проби, смятано от 20 май 2022 г., да се изпращат за изследване в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол към БАБХ. С тази заповед обаче изпълнителният директор на БАБХ не отменя заповедта от 21 декември 2012 г. на министъра на земеделието, с която „Евролаб 2011“ е определена за лаборатория, в която да се извършва официален контрол за остатъчни вещества от пестициди от плодове и зеленчуци.

Върховните магистрати приемат също, че с нея лабораторията към БАБХ не е определена и за единствена и изключителна лаборатория на граничния пункт.

Поради тези причини върховните магистрати оставят в сила определението на първоинстанционния съд като постановено в съответствие с материалния закон.

Третото дело е срещу писмо от 18 май 2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ до началник отдел „Граничен инспекционен пункт – Капитан Андреево“ в Дирекция „Граничен контрол" при Централно управление на БАБХ.

Жалбата на „Евролаб 2011“ е срещу определението на административния съд в София,  с което тя е оставена без разглеждане.

Върховните магистрати обаче го отменят и връщат за разглеждане делото. 

С писмото е разпоредено, смятано от 20 май 2022 г., проби от пратки на плодове и зеленчуци с произход Турция, взети на „ГКПП – Капитан Андреево“ да се изпращат за изследване в лабораторията към БАБХ.

По този начин на практика държавната лаборатория се определя за единствена и изключителна лаборатория и се отнема правото на лабораторията на дружеството, която е надлежно регистрирана и не е заличена по предвидения в закона, да извършва тази дейност.

Подобно разпореждане липсва обаче в заповед от 17 май 2022 г. Въпреки че писмото представлява вътрешнослужебен акт, съгласно решение на Конституционния съд, когато той засяга законни права и интереси на определен кръг лица, те имат право на съдебна защита, какъвто е настоящият случай.

С оглед на гореизложеното върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд неправилно е приел, че с оспорения акт не се засягат пряко и непосредствено правата и интересите на жалбоподателя. Поради това определението се отменя и делото се връща на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия.