Тир паркинг до Митницата в Пловдив се оказа незаконен. Това стана ясно от заповед на кмета на община "Родопи" Павел Михайлов, с която е забранено ползването и достъпа до строеж: „Открит паркинг 2“ и е е разпоредено да се освободи строежът в 14-дневен срок за доброволно изпълнение от връчването ѝ. 

Теренът е в местност „Перето“ и представлява земеделска земя - нива, в землището на село Браниполе. Със заповедта още е разпоредено да се започне производство за установяване и отстраняване на незаконно строителство, като се прекъсне електрозахранването на строежа, както и водоснабдяването на същия. 

Според констативен акт на общината строежът представлява открит паркинг, като теренът е над 90% чакълиран и асфалтиран и е с напълно унищожен хумусен слой. Оказва се, че без необходимите документи е поставяла телена мрежа с метални колове, бариера с контролен пункт, за извършване на контролира достъпа до терена. 

Единият от собствениците е подал жалба в съда срещу заповедта. Другият собственик пък посочва, че няма никакво отношение към изграждането и ползването на посочения паркинг, тъй като тя е само съсобственик на имота и към датата на придобиване на собствеността, върху имота вече са били осъществени всички дейности и подобрения, посочени в обжалваната заповед. 

В хода на разследване е установено, че от 2019г. са налице сигнали от граждани относно незаконното ползване на процесната нива като паркинг, от разбиване на тротоара откъм бул. "Кукленско шосе" за вход на паркинга. 

Свидетелка разказала, че чакълът на имоте е поставен, когато са започнали преписките срещу паркинга, като е сложена и градинска метална мрежа с бетонни колове. Тя пояснила, че преди време входът бил срещу Митницата, а след това е изместен от страна на бул. „Кукленско шосе", и от там влизат тировете. Жената обяснила още, че вижда, поне по 20-30 тира постоянно там, част от които остават и да нощуват.

Според съда паркингът е строеж от пета категория и подлежи на въвеждане в експлоатация, но такава процедура не е изпълнена. Собственикът не е представил строителни книжа за реализирания паркинг, нито разрешение за ползване.

Той твърди, че не е запознат с образуванато срещу него административно производство, че не му е бил връчен констативния акт, че за унищожения хумусен слой не следва да се санкционира по реда на ЗУТ и че липсват доказателства имотът да се ползва за паркинг на тежкотоварни автомобили.

"Няма спор, че от 2019г. и до момента единият собственик ползва паркинга и събира средства, не по установения от закона ред и без да е променил предназначението на земеделската земя", констатира в заключение Административният съд. 

С този мотив магистратите отхвърлят жалбата на единия собстсвеник, с която освен забрана за достъп е разпоредено и начало на производство за установяване и остраняване на незаконно строителство.