Концесионерът на кариерата в Белащица иска удължаване на срока ѝ с 15 години. Това стана ясно от инвестиционно намерение, входирано от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД ("ХКМП" АД) в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.

От документите е видно, че искането за удължаването на кариерата дарита още от юни 2019, когато уведомление е изпратено в екоинспекцията. Процедурата обаче стартира едва днес вероятно по две причини - едната е, че от февруари 2020 добивът беше спрян с решение на министъра на енергетиката, а другата е непълен комплект от документация.

Необходимо становището от Басейнова дирекция /БД/ е издадено преди дни - на 7 януари 2021. В него по същество се казва, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни на БД и постигане на целите на околната среда. Поставени са обаче и условия, сред които да се докаже ще има ли неагивно влияние, да не се допуска замърсяване и др.

Освен това обаче в становището си Басейнова дирекция посочва, че проектът "има вероятност да окаже негативно въздействие върху съоръженията за подземни води в района на находище „Белащица”, землище село Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив". В заключение се иска всеки следващ етап от инвестиционното намерение да се съгласува с Басейнова Дирекция "Източнобеломорски район".

Процедурата пред РИОСВ за преценка от необходимостта на ОВОС /оценка на въздействие върху околната среда/ стартира и в друг ключов момент - само часове, след като Административният съд в Пловдив отмени решението за спирането на дейностите в кариерата

Как се стигна до тук? 

На 27 февруари от Министерство на енергетиката наредиха спирането на концесиите за добив на подземни богатства – мрамори, в находищата "Белащица - участък "Юг" и "Белащица" в област Пловдив. Съгласно Закона за подземните богатства, министърът на енергетиката има право да спре концесионен договор при нарушение на действащото законодателство от страна на концесионера. Нарушения имаше не еднократно и те бяха основно за замърсяване на въздуха и околната среда. Издадени бяха три наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух от страна на "Холсим" за находище "Белащица", както и две наказателни постановления на концесионера на находище "Белащица-участък "Юг" - "Пътища" АД.

Имаше и многобройно протести за запрашаването на възуха и повишения брой респираторни заболявания на жители на Белащица. 

На какво основание се иска удължаване на срока на концесията?

Кариерата бе отдадена за 20-годишна концесията на "ХКМП" АД през 2001. Това значи, че тя изтича на 1 февруари 2021 година. Срокът на концесията обаче може да бъде удължен по мотивирано искане на концесионера, направено не по-късно от една година преди изтичането на срока на концесията, основано на план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на удължаването, при условие че към датата на подаване на искането в находището има запаси или запаси и ресурси и концесионерът е изпълнил всички свои задължения по договора с изключение на окончателните дейности по ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години.

Предвид, че все пак документацията е входирана през лятото на 2019 може да се приеме, че сроковете са спазени. Ако бъде уважено искането, концесията ще стане с общ срок от 35 години, което е допустимо по закон. Тепърва предстои обаче да стане ясно дали искането ще мине пред РИОСВ - Пловдив. 

Последни реакции

Преди дни Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата, което на практика значи, че добивът може да продължи. Както вече споменахме, причината за спирането беше замърсяване и последвалото бурно недоволство на гражданите. Мотивите на магистратите, които отменят заповедта на Министъра на енергетиката, е че към момента на вторични проверки на кариерата: "част от нарушенията са били отстранени, а за част са били в ход процедури по отстраняване и не е било налице основание за спиране действието на концесионния договор". 

Областният управител Дани Каназирева обаче увери, че няма повод за притеснение, тъй като концесията на кариерата в Белащица изтича съвсем скоро. Освен това решението на Административния съд ще се обжалва.

"Каквото и да решат магистратите на горна инстанция, жителите на Белащица, близките села и Пловдив не трябва да имат притеснения, защото концесията изтича след броени дни – на 1 февруари 2021 година. Също така, по закон, спирането  не удължава срока на съответния договор и този на разрешението или на концесията", посочи още Каназирева. 

По думите й няма удължаване на концесионния договор и не трябва да има и за в бъдеще, поради редица причини – наличие на водоизточници, свлачище, сериозни предпоставки за замърсяване на въздуха, опасност за здравето и условията на живот на населението.

Дали обаче е възможно правно и на практика да се стигне до удължаване на концесията предстои да разберем.