Министерството на отбраната обяви конкурс за нов директор на детска градина в Пловдив. Търси се ръковдител на ДДГ „Кокиче", която се намира на ул. Радко Димитриев № 49.

Ето и какви са изисванията към кандидата:

Минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

Област на висше образование: Педагогически науки;

Професионално направление: Педагогика, специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“;

Професионален опит - да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, по смисъла на чл. 213, ал.2 от ЗПУО към датата на подаване на документите.

Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията /освен лица, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица/; да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, съгласно Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

Да са български граждани, граждани на друга държава членка, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани (при получено съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието) или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на          труда, както и да нямат прекратен трудов договор като директор на образователна институция на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

Какви са задълженията:

Директорът на детската градина като орган за управление планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на предучилищното образование и подготовка, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

           Първи етап – допускане до конкурс по документи;

           Втори етап – писмен изпит – решаване на тест;

           Трети етап – провеждане на интервю.

Небходмите документи:

Заявление до министъра на отбраната за участие в конкурса   (по образец - Приложение № 1).

Професионална автобиография.

Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и др. - копие и оригинал.

Копия от документи удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние /в оригинал/ – когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудово/служебно правоотношение на кандидата.

Медицинско удостоверение за липса на заболявания, определени в чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец - Приложение № 2).

*Образците - Приложение №1 и №2, свързани с конкурса за директори на държавни детски градини, могат да бъдат изтеглени от сайта на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор” и за двете държавни детски градини към Министерство на отбраната, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да  е посочено наименованието на всяка държавна детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса (16.09.2021 г. - 18.10.2021 г. вкл.)  на адрес: гр. София, ул. ”Цар Освободител” № 7, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Лице за контакт: Зорница Ангелова, тел. 02/9221515, 02/9221521.

При подаване на документите кандидатите ще получават длъжностна характеристика на     основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ – www.militaryclubs.bg и в приемната на Агенцията.