Екипът на училището е кандидатствал по проект в края на 2020 г., който е спечелен и осъществен през 2021 г.Кабинетът е финансиран по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 г.

 „Все по-често се наблюдават деца, които имат комуникативни нарушения и това мотивира нашето училище да отговори на очакванията.Наред с образованието на учениците, целта е те да получат специализирана подкрепа на територията на учебното заведение“, коментира директорът на в СУ „П. Кр. Яворов“ Пламен Стоилов.

Подкрепата към учениците се състои от: входяща ранна диагностика, консултация на родителите и педагогическия персонал при нужда и заявка, терапия и превенция на поява на обучителни трудности и комуникативни нарушения.Важно е и обучението в ко-терапия (съвместна работа) с родителя.

Логопедичният кабинет е оборудван с: ултразвуков терапевтичен масажор за стимулация на лицевата мускулатура; логопедични сонди за орално-моторна терапия ; Z-VIBE-вибрационен орален масажор за сензо-моторна стимулация и артикулационна терапия; дидактически материали за развитие на различни езикови и когнитивни области; логопедични карти за развитие на езиковата компетентност и обогатяване на базовите процеси.

В единия ъгъл на кабинета е разположена пясъчна табла-тя служи за координация „око-ръка“, ляво-дясна ориентация, ориентация в пространството и стимулиране на тактилността (докосването).

Диванчето, разположено в средата, е специално предназначено за деца.Цветът му, в синята гама, е успокояващ, предразполагащ и не толкова стимулиращ за разсейване.

В другия край на кабинета се намира логопедично огледало- за логопеда то е като дъската за учителя.Използва се за корекция и самоконтрол при артикулация.Пред огледалото се прави постановка на нарушени звукове.

Кабинетът е приспособен за удовлетворяване на всяка потребност от специализирана подкрепа на учениците. СУ „П. Кр. Яворов“ е едно от малкото училища в Пловдив, които имат обособен логопедичен кабинет за нуждите на своите възпитаници.