Собственици на над 20 имота с общ площ от 800 декара са обжалвали оставянето им извън регулация в Общия устройствен план.  Парцелите  се намират в местността „Инджерлийка” край Брезовоско шосе, на границата с Община „Марица”.  

С промяната на Общия устройствен план те отново са оставени извън регулацията, като  това означава, че там не може да бъде предвидено каквото и да е строителство. Собствениците на парцелите са близо 15 фирми и физически лица, като те са със статут на земеделски земи, а отреждането им е за рибарници.

Покрай част от имотите минава река Пясъчник, като в зоната има няколко частни язовира и места за риболов.  Искането на собствениците е решението за изменението на ОУП през 2022 година да бъде коригирано в съответните имоти .

Административният съд обаче отхвърля искането им. В заключението на вещото лице, а и в мотивите на съда е дадено, че въпросните имоти попадат в защитената зона „Рибарници Пловдив". Тя се формира със заповед на министъра на околната среда и водите, са наложени забрани за дейности в границите на защитена зона. Така там е забранено строителството, с изключение на такова, свързано с рибопроизводството.

Поради това и съдът приема, че искането на собствениците за вкарването им в регулация,за да може да реализират инвестиционни намерения, не отговаря на закона. Решението  може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.