Промяна на Наредбата за предоставяне на общински жилища в Пловдив ще позволява директори, управители и ръководители на общински търговски дружества да се възползват от ведомствени апартаменти.

Промяната на нормативният документ е качена на сайта на Общината, като след месец, той ще бъде гласуван на сесия на Общинския съвет.

В мотивите е записано:

В процеса на проучване на резултатите от прилагането на нормативния акт се установи, че е необходимо да бъдат инициирани изменения в Наредбата. След отправени запитвания и разглеждане на вече подадени заявления и декларации за настаняване в общински жилища се констатира, че действащите текстове не отразяват в достатъчна степен фактическите хипотези, които възникват на практика, относно кръга на правоимащите лица. Община Пловдив е едноличен собственик на капитала в 15 търговски дружества  със 100% участие в капитала. В качеството си на собственик на търговските дружества, тя има важна роля за спазването на реда, изпълнението и контрола на разработената от общината политика, ролята и отговорностите на общинските органи в създаването на професионални органи на управление, основана на личностните и професионалните им качества – подходящо образование, професионален опит и умения за изпълнение на възложените им задължения.

В контекста от казаното изключително важна тук е ролята на управителя – изпълнителният орган, извършващ текущото управление на търговското дружество. Той определя и разпределя задачите между отделните звена и служители, като организира сътрудничеството между тях. Негова е ролята по изграждане инфраструктурата на дружествената дейност и постоянното и съобразяване с настъпващите икономически и социални промени”.

Заради тези мотиви се предлага, ако ръководителите на 15-те фирми отговарят на изискванията, да могат да кандидатстват за общински жилища. Условието е те да нямат апартамент или идеални части от жилище на територията на Община Пловдив.

Почти всички търговски дружества със 100% участие на капитала  на Община Пловдив са лечебни заведения. В това число всички ДКЦ-та, двете общински болници – „Св. Мина” и Св. Панталеймон”, Онкодиспансера, Кожният диспансер, Центърът за психично здраве и други.

Любопитно е, че това число влиза и управителят на „Инсенератор” ЕООД, което е новосъздадено дружество, но  вече три години то няма функции, тъй като базата му все още не е пусната в експлоатация.

Ако някои от въпросните управители вземе общинско жилище от фонд „Ведомствен”, то след 5 години може да го закупи на почти данъчни оценки.

Към края на 2021 година в Пловдив от близо 4000 общински апартамента имаше 111 от фонд „Ведомствен”, като свободните бяха едва 2. Последваха няколко сесии, на които се продадоха близо 20 апартамента на общинари.

Към момента за общински жилища освен служители в администрацията на Община Пловдив, могат да кандидатстват и такива в звената на бюджетна издръжка  като МВР, областна управа, РИОСВ и другите държавни структури.