От съюза на българските парушисти организират своето четиринадесетото общо събрание. Ето и официалната покана и дневен ред на събитието:

Покана

За участие в работата на четиринадесетото общо събрание на съюза на българските парашутисти

Свикано на основание чл. 26 от зюлнц и чл.23 (1) от устава на сбп по инициатива на нр

Националното ръководство (НР) на Сдружение „Съюз на българските парашутисти” (СБП) има удоволствието да покани своите членове и симпатизанти да вземат участие в работата на Четиринадесетото общо събрание на Сдружението. Общото събрание е свикано  на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.23 (1) от устава по  инициатива на НР и ще се проведе на 27.05.2022г. от 17.00 часа в клуба на Съюза на българските парашутисти намиращ се на ул. „ Братя Бъкстон” N-61 в гр. Пловдив, при следния 

Дневен ред:

1.Приемане годишните отчети: на НР за дейността на Сдружението през 2021г.;  на Контролния съвет (КС) за дейността му през 2021г;

2.Приемане на Основните насоки, Програмата за действие и Бюджета на Сдружението за 2022г.;

3.Утвърждаване приема на нови членове на Сдружението от НР през 2021г.;

4.Утвърждаване на графика за извършване на цялостни проверки на НР от Контролния съвет (КС) през 2022г.;

5.Извършване на промени в устава на сдружението;

6.Вземане решение за учредяване на спортен клуб към Сдружението.

7.Освобождаване на членове на НР (УС), КС и Комисията по етика на СБП и избиране на нови такива;

8.Промяна на седалището и адреса за управление на СБП;

9. Други:

-обсъждане на работно време на клуба на СБП;

-вземане решение относно членство на СБП в обединения СОСЗР – София или подписване Меморандум за сътрудничество на сдружението с него.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ - ОС се отлага с 1 (един) час на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото й членове да се явят.

Председател а НР на СБП о.з. полк Сирмо Петров Сирмов