РИОСВ-Пловдив прекрати процедурите по ОВОС на двамата концесионери на кариерата в Белащица - „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД и „Европейски пътища“ АД. Припомняме, че "Холсим" бяха започнали процедура по инвестиционно предложение за продължаване на срока на концесията за добив на строителни материали с 15 години, докато "Европейски пътища" поискаха удължаване на концесията с 25 години за участък "Белащица - юг". 

Това породи ново обществено недоволство на жителите на пловдивското село, тъй като  те се опасяват, че замърсяването вреди сериозно на здравето на хората и биоразнообразието в района. 

И двете процедури по инвестиционни намерения обаче са прекратени в един ден с решения на директора на Екоинспекцията Ивайло Йотков. 

Мотивите за прекратяването гласят, че инвестиционните намерения не са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани в Закона за водите. Пряката причина е, че територията и на двете концесии попада в зона за защита на водите.  

Припомняме, че това реално е ново положение, след като двата каптирани естествени извори „Калоян дере“ 1 и „Калоян дере“ 2 бяха вкарани в т.н. санитарно-охраняема зона за обществено-битово водоснабдяване на Белащица. Учредяването на зоната стана със заповед на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Всъщност тази процедура беше направена точно за да се спре до добива на подземни богатства в района, тъй като включването на изворите в такава зона забраняват дейността на кариерите.  и  Басейнова дирекция обявява инвестиционните намерения на двете компании за недопустими.

Настоящите решения за прекратяване на процедурите по ОВОС могат да обжалвани чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването им.