Община Пловдив е пуснала пазарно проучване за „Разработване на методика за въвеждане на зона с ниски емисии”.  В редица европейски градове и области вече са въведени подобни зони, които има ограничения за някои превозни средства.

Зони с ниски емисии в (LEZs) са области, в които има регламент за допускане на най-замърсяващите превозни средства. Обикновено това означава, че превозни средства с по-високи емисии не могат да влизат в зоната. В някои зони с ниски емисии, по-замърсяващи превозни средства трябва да плащат повече, ако те влязат в зона  с ниски емисии.

В пазарното проучване се иска цена от фирмите за изготвяне на Методиката за  анализ на нормативните изисквания, възможностите и начините за въвеждане на зони с ниски емисии на територията на община Пловдив и определяне на заинтересованите страни. След приключването на пазарното проучване ще бъде обявена и обществена поръчка за направата на методиката.

В нея трябва да има преглед и анализ на международните практики и различните варианти за въвеждане на зони с ниски емисии за две различни групи източници в съответствие с нормативните изисквания за транспорта и за битовото отопление.

Разработването на Методиката трябва да е съответствие с  Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

Изпълнителят следва да изработи  прогноза за превишенията по замърсители, определяне на подходите за тяхното ограничаване и определяне вида на мерките и очакваният ефект от прилагането им.

Също така да се направи  инвентаризация на емисиите от отделните сектори (битово отопление, транспорт) по показатели ФПЧ10, ФПЧ2,5, ПАВ и азотен диоксид в атмосферния въздух в община Пловдив. В анализа трябва да се определят  чувствителни зони, както и да се направи  анализ на транспортния поток – интензитет на транспорта, пикови часове, структура на автомобилния парк, възможности за паркиране и други, както и достъпност на обществения транспорт.

В момента върви и обществена поръчка за анализ и подготовка на Община Пловдив за смяна на печките на твърдо гориво с екологично чисто. Очаква се физическата смяна на уредите за отопление да се случи през 2021 година.