Прокурор от Районна прокуратура – Пловдив успя да отмени санкция, наложена ѝ от административния ѝ ръководител Чавдар Грошев. Бригита Байрякова е била наказана заради това, че просрочила част от досъдебните производства, по които работила. По-рано тази година Грошев назначил цялостна проверка на работата ѝ за 2019 година. Проверяващите му представили писмен доклад, след като установили нарушения. 

В хода на проверката били проверени 24 досъдебни производства, водени от нея. Прокурорката просрочила 19 от тях, като се произнесла по-късно от законоустановения срок. За да бъде удължен срокът обаче, тя трябвало да отправи писмено искане до ръководителя си. Исканията обаче не били направени своевременно, а по едно такова искане липсвало изобщо.

Впоследствие Грошев издал заповед, с която „обърнал внимание” на начина, по който Байрякова организира работата си. Така тя се сдобила с черна точка в досието си. В доклада се сочело, че „въпреки много добрата работа на прокурора, същата е имала обективна възможност да организира работата си по начин, по който да не допуска просрочи и на възложените й досъдебни производства”.

Байрякова обжалвала заповедта в Пловдивския административен съд. Тя поискала от магистратите да я отменят като неправилна и незаконосъобразна. В съда прокурорката изтъкнала, че са допуснати съществени процесуални нарушения при връчването на заповедта. По думите ѝ, в рамките на проверката не ѝ било предоставено правото да даде писмени обяснения и да бъде изслушана, въпреки че законът го изисква. В съда тя посочила още, че през 2019 година е решила по същество 262 досъдебни производства, от които 70 са били внесени за разгреждане в Районния съд. 

„Голяма част от просрочията се дължат на старанието за качествено изписване и мотивиране на прокурорските актове, на прекомерната ангажираност със съдебни заседания за 2019 година”, заявила тя. От справките, предоставени в съдебната зала станало ясно, че прокурорката няма нито един върнат обвинителен акт, нито пък постановена оправдателна присъда. През изминалата година тя прекарала 100 работни дни в съда. Освен това, през последните три месеца била част от група „Бързи производства”, които се работят приоритетно.

Държавната обвинителка прекарала част от работното си време, изнасяйки лекции по училищата в Пловдив. Тя била включена в програмите на ВВС и Апелативна прокуратура, като участвала интензивно в повечето срещи, свързани с домашното насилие. Освен това, помагала по дела в сферата на Международното публично право на други наблюдаващи прокурори. Данните сочели още, че Байрякова не е отсъствала от работното си място по неуважителни причини.  

По делото била приложена и справка за средната натовареност на прокурорите и индивидуалната натовареност на Байрякова. От нея ставало ясно, че натовареността ѝ е по-голяма от тази на колегите ѝ. Общо изготвените от нея актове били 1 215.

В хода на съдебното производство Байрякова представила и писмени доказателства. Сред тях била оценката от атестирането, която била „много добра”, както и протокол от заседание на Прокурорската колегия, от който ставало ясно, че миналата година тя е била повишена в ранг. Байрякова получила и грамота от ВСС за проявен висок професионализъм при провеждането на Образователната програма, награда от конкурса  „Кристални везни на правосъдието“ и приз „Пазител на доброто“.

Справките, предоставени от съда и прокуратурата, доказали високата натовареност на обвинителката. Административният съд поискал от ответника да предостави и данни за просрочените дела в Районна прокуратура, но такава не била приложена по делото. 

В крайна сметка, заповедта на Грошев била отменена. Причината била, че мярката не била несъразмерна с допуснатите нарушения и професионалното поведение на прокурора. Нямало данни и за перманентни нарушения от страна на Байрякова. 

"След като прокурорът е с висока натовареност, а коментираните в оспорената заповед досъдебни производства са само 19 броя, то явно тя добре организира работата си", е записано в мотивите на съда. Още повече, магистратите изтъкнали, че работата на обвинителката се отличава с високо качество. Освен това, по време на проверките не били обсъдени и конкретните обстоятелства, които влошават работата на магистрата. Според магистратите „обръщане на внимание” може да бъде направено, само когато се констатира, че просрочията се дължат именно на организацията на работата на магистрата. Съдебният състав изтъкнал още, че подобна санкция не е адекватна, имайки предвид високата натовареност и липсата на дисциплинарни наказания.

С тези мотиви Административният съд отменил заповедта. Решението подлежи на обжалване.