Пловдивчани, живеещи в района на площад "Кочо Честименски" предупреждават за готвена продажба на общински части от парцел в центъра на града и събират подписка с настояване евентуалната продажба да бъде спряна. Поземленият имот е в съсобственост с фирма "Херастрой", която притежава 2/5 от земята. Останалите 3/5 са на община Пловдив. Налице е променено градоустройство, което предвижда изграждане на нова улица. Според подателите на сигнала, след като общината продаде мажоритарния си дял, във въпросния имот ще бъде построена поредната жилищна кооперация в и без това гъсто застроения район, в който много от старите жилища са без осигурени паркоместа. Жителите на района настояват общината да откупи миноритарния дял на частната фирма и да изгради там обществен паркинг. Хората са готови и на публично частно партньорство. Според тях е изключително подозрителен и фактът, че още преди да се е стигнало до споразумение между община Пловдив и частната компания, "Херастрой" вече продава на зелено жилища от кооперация във въпросния имот. До този момент са се подписали 67 души. 

Ето и пълният текст на писмото без редакция. 

  Кои сме ние:

“Сдружение на собствениците” живущи в 12 етажна жилищна сграда, с 44 апартамента, находяща се на административен адрес гр. Пловдив, пл. „Кочо Честименски“№1,  район "Централен". Сградата е построена през 1968 г. без да бъде предвидено нито едно паркомясто за нея. За нуждите на живущите в тази и съседни сгради и заведения през тези 50 години, Община Пловдив е предоставила възможност за паркиране върху граничещ със сградата терен на несъществуваща еднопосочна улица, за едва 20 автомобила, които се ползват интензивно през всички дни от седмицата. 

Развитие:

През последните няколко месеца, наблюдаваме интензивни действия от страна на администрацията на Район Централен, Община Пловдив, за промяна на съществуващото от 50 години положение, като считаме, че целта е да се обслужи частен инвеститорски интерес, с което да се ощетят живущите в района.

Фактология:

До нас случайно достигна информация, че въз основа на служебно изработен проект от район „Централен“ – община Пловдив, със Заповед №22ОА-737/14.04.2022г. на Кмета на община Пловдив е одобрено изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване за част от кв.209 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив.

Част от предмета на градоустройствената интервенция е урегулирането на УПИ Х-518.1851, кв.209 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, с административен адрес : гр. Пловдив, ул. "Трайко Китанчев" № 2. Горецитираното УПИ Х-518.1851 е съсобствено между Община Пловдив – 3/5 идч. и „Херастрой“ ЕООД, ЕИК 115889948, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Найчо Цанов“ №15, представлявано от Константин Нейков – 2/5 ид.ч.

При същите квоти е налице съсобственост и в Поземлен имот с идентификатор 56784.518.1852, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. "Трайко Китанчев" № 2, попадащ изцяло в предвиждане за улица, която трябва да свърже ул. „Трайко Китанчев“ и ул. „Свети Наум“.

Предвид липсата на места за паркиране в ПИ с идентификатор 56784.518.1183, за който е отреден УПИ III, кв. 204 по плана на Втора градска част, територията на граничещ ПИ с идентификатор 56784.518.1817 вече 50 години се използва като единствена възможност за паркиране на МПС на живущите в района, както и осигурява безопасен достъп до жилищната сграда на пл. „Кочо Честименски“ №1.

ПИ с идентификатор 56784.518.1817 е собственост на Община Пловдив и представлява оформено между блоково пространство за паркиране, което се ползва от живущи в сградите в непосредствена близост, както и от заведенията. Тази ситуация е непроменена от 1969 година, когато е пусната в експлоатация сградата разположена в ПИ  с идентификатор 56784.518.1183 и  административен адрес пл. „Кочо Честименски“ №1.

Към настоящия момент община Пловдив против обществения интерес и без допитване до живущите в района решава да прави промени в градоустройството в жилищен район със свръх застрояване, район в който липсват обществена инфраструктура, която може да обезпечи нуждите на гражданите, собственици на имоти в района. Плановете на Община Пловдив предвиждат изграждане на второстепенна улица, непосредствено до входа на сградата находяща се на пл. „Кочо Честименски“ № 1, което създава предпоставки за застрашаване на живота и здравето на живущите в сградата.

Реалният интерес и действия на Община Пловдив за изграждане на улица, не са свързани с осигуряване на удобство на живущите или обслужване на обществения интерес, който винаги трябва да е водещ при взимане на подобни решения. Интересите на Община Пловдив реално са свързани единствено с осигуряване на възможност за строителство на нова жилищна сграда, която ще се намира в УПИ Х-518.1851, което е 3/5 собственост на Община Пловдив и 2/5 собственост строителна фирма „Херастрой“ ЕООД. Плътността на застрояване на терен с УПИ Х-518.1851 е 50% ако е разположен само на една улица, както е в момента на "Трайко Китанчев" № 2. Ако Община Пловдив одобри изграждането на  второстепенната улица пред входа на сградата на пл. „Кочо Честименски“ № 1, то теренът с УПИ Х-518.1851 ще бъде разположен на две улици и плътността на застрояване на терена се вдига на 75%. Това е още една предпоставка за основателни съмнение, че с изграждането на тази второстепенна улица се обслужва частния интерес на фирма „Херастрой“ ЕООД, като се пренебрегва обществения интерес на живущите в презастороения район.

За нас буди недоумение фактът, че Община Пловдив по необясними причини преценява, че иска да продаде своите мажоритарни дялове на строителна фирма, която да реализира поредната жилищна сграда в района.

Фактът, че фирма „Херастрой“ ЕООД е съсобственик на 2/5 от терена е неоспорим. Факт е обаче, че преди да придобие дялове от Община Пловдив, същата строителна фирма в началото на 2023 година публично обявява предстоящата реализация на свой  проект за многофамилна жилищна сграда находяща се на административен адрес - ул. „Трайчо Китанчев“ №2, който е административен адрес на същото това УПИ Х-518.1851, намиращо се в същинския център на град Пловдив.

Наред с това вече е подготвено предложение до ОбС – Пловдив за продажба на общинските 3/5 ид.ч. от УПИ Х-518.1851, кв.209 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив на съсобственика „Херастрой“ ЕООД.

В случай, че Община Пловдив разреши строителството на поредната многофамилна жилищна сграда с апартаменти на ул. „Трайчо Китанчев“ 2, чрез продажба на мажоритарните си дялове от УПИ Х-518.1851 възможностите за паркиране ще бъдат напълно ограничени, което ще се отрази негативно  на ситуацията в жилищния района.

Реално е преценено идеалните части на Общината да бъдат продадени на търговското дружество, вместо тя като собственик на мажоритарния дял от имота да работи в посока на създаване на съвременни условия в изключително презастроена територия, а в случая Общината има реална възможност са осигури паркирането на живущите в зоната, с което да бъде решен един изключително сериозен проблем в дългосрочен план .

Примери за осигурено паркиране имаме в много части на град Пловдив, при наличие на подобни сгради и междублокови пространства . Още повече, че при построяването на жилищния блок на адрес пл. „К. Честименски“ 1 през 1968г. е било предвидено паркирането на живущите да бъде осигурено на терен пред блока, който сега се усвоява като улица, за да обслужи нечии частни интереси.

Ако се съблюдава обществения интерес, то придобиването от страна на Общината на 2/5 ид.ч. от горепосочения имот от търговското дружество следва да е приоритет.

Намеренията да бъдат продадени общинските 3/5 ид.ч. от имота на търговското дружество ще доведе до поредното презастрояване в тази гъсто населена централна част на Пловдив, като наред с това ще се създадат редица други проблеми и неудобство, тъй като в новопостроената кооперация няма да има достатъчно места за паркиране на всички нови собственици.

Апелираме да се следват добрите европейски практики, при които в гъсто населените квартали Общината осигурява общински паркинг за живущите.

Намеренията Общината да продаде на търговското дружество идеалните си части от горепосочения имот издават единствено желанието да се обслужват частни интереси без да се съблюдава върховенството на обществения интерес и създава почва за корупционни практики.

Бихме желали, общината да преустанови процедурата по прекратяване на съсобствеността в УПИ Х-518.1851, кв.209 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив чрез продажбата на идеалните части на Община Пловдив на „Херастрой“ ЕООД, и да се намери възможност Община Пловдив да закупи собствените на „Херастрой“ ЕООД 2/5 ид.ч от имота.

В случай, че „Херастрой“ ЕООД не желае да продаде идеалните си части на Общината, то да се следва законоустановената процедура за прекратяване на съсобствеността чрез съдебна делба.

Има СИЛЕН обществен интерес и за публично частно партньорство в което общината да построи обществен паркинг, който да се отдава ПОД НАЕМ на живущите в района.

За нас като граждани на район централен и пряко потърпевши от решенията на местната администрация възникнаха следните екзистенциални въпроси, които бихме желали да помолим да станат обект на Ваше журналистическо разследване:

- Как е възможно върху земя, която е 3/5 общинска собственост да бъде подготвен и публично предлаган за продажби проект на сграда на частен инвеститор?

- Предлагането на недвижими имоти, които предстои да бъдат изградени върху непридобит терен – публична собственост, не е ли форма на пирамида, от която биха могли да пострадат бъдещите купувачи? Чрез своята безстопанственост върху парцела, на практика община Пловдив не се ли превръща в гарант за реализацията на подобни неясни схеми?

- Има ли предварителна договорка за продажба на този инвеститор без публичност и без решение на Общински съвет? Как е възможно предложението за продажба на общинските 3/5 от имота да бъде внасяно 2 пъти  в Разпоредителна комисия към Община Пловдив в една седмица – първо да бъде отхвърлено и след няколко дни  да бъде прието?

- Какво стимулира район "Централен" да бърза толкова с реализация на тази продажба?

- Какво стимулира район "Централен" да започне реализация на нова улица - 50 години по-късно, която на практика би обслужила достъпа до тази новопланирана сграда?

- Как е възможно парцелът да бъде разчистен и ограден без санкция на район "Централен" и неговият кмет г-н Стаменов?

- Как е възможно парцел собственост на Община Пловдив да стои заграден с ограда повече от година? Кой заплаща разхода за тази ограда и как се използва общинската земя?

- Заплаща ли се наем към община Пловдив или има самооправство от страна на частен инвеститор без намеса на администрацията на район централен за толкова дълъг период от време?

- Защо Община Пловдив търси продажба на този парцел, а не реализация на собствен паркинг в една от най-натоварените зони на града. В публичното пространството циркулират суми от 200 000 – 350 000 лв. за продажба на дела на общинските 350 м2 от парцела, върху който вече се предлагат жилищни единици.

- Има ли изготвена пазарна оценка за имота в топ-центъра на Пловдив? Обсъжданата продажна цена лесно би могла да бъде върната само от абонаменти за паркиране за 10г., земята да остане актив на община Пловдив в полза на гражданите.

- Защо администрацията на район "Централен" подкрепя ново строителство във вече презастроена зона на града, без да осигури нормално паркиране или развитие на нова зелена площ за вече живущите в зоната?

- Как район "Централен" ще реши проблема с паркирането в зоната?

- Планираната нова улица, която цели да обслужи този „публично-частен“ бъдещ проект ще отговаря ли на държавния стандарт за широчина на тротоари, ленти, достъпност и безопасност или също ще бъде преработена по някаква „местна“ договорка в частен интерес?

 

С уважение:

“Сдружение на собствениците”, живущи на административен адрес:

гр. Пловдив, пл.„Кочо Честименски“ №1

 

Приложения:

Снимки от фейсбук страницата на частния инвеститор, който е публикувал информация за новата сграда въху общински имот.

Снимки от сайта на инвеститора.

Копие на подписката, която към момента има 67 подписа. Събирането на подписи продължава.