Читатели на TrafficNews сигнализираха за поголовна сеч в районите на хижа Студенец в Родопите и в района на връх Братан в Средна гора. Според туристи и на двете места има изсечено голямо количество маркирана и немаркирана дървесина. Пловдвивчани, които прекарват свободното си време в планината, изразиха опасения, че големи райони се обезлезесяват. 

Изсечени трупи в района на Студенец

Сеч край връх Братан

Тъй като сигналите бяха придружени със сериозно количество снимков материал, TrafficNews изпрати запитване до Министерството на земеделието, храните и горите, които разпоредиха на Изпълнителната агенция по горите да извърши проверки в посочените райони. 

Проверката е установила, че няма нарушения. В района на Братан се провежда санитарна сеч, тъй като поради "голямата склопеност на дърветата и трудното пропускане на светлина през короните им, липсва естествено възобновяване, като извършваната сеч е имeнно с цел създаване на условия за появата на естествен подраст". Маркирани са 674 кубика дърва, но според експертите е изсечено по-малко количество. 

Сечта в района на летовище Студенец е в частни имоти, като собствениците са получили предписания за прочистване на гората от дървета , увредени от снеговал и корояд. Издадени са разрешителни за сеч , като общото количество за всички имоти е 456 куб.м дървесина. В имотите от началото на годината са извършени 20 проверки, но не са открити нарушения, съобщават от Изпълнителната агенция. 

Ето и пълният текст на писмото, изпратено от МЗХГ:

Във връзка с Ваше запитване, постъпило към Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите за извършване на сечи в посочени от Вас райони до хижа „Здравец“ над Студенец и до хижа „Братан“ в Средна гора, бихме искали да информираме за следното:

Структурите на Министерство на земеделието, храните и горите извършиха няколко последователни проверки във връзка с Вашите сигнали на посочените горски участъци.

Първоначалният оглед беше извършен незабавно от служителите на Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян, което стопанисва държавните гори в тази част на Родопите и Средна гора, както на база описанието във Вашия сигнал, така и на база предоставен им от Вас допълнително снимков материал.

Огледът на терен показа, че първият район - до хижа „Здравец“ попада в частен горски имот, а вторият терен, намиращ се в близост до хижа „Братан“, попада към територията на непосредствено граничещото Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, което извърши последваща проверка. Резултатите от нея показаха  следното:

В района на хижа „Братан“ се извежда сеч единствено в землището на село Александрово, община Павел Баня. Сечта е предвидена в горскостопанския план на Държавно ловно стопанство – Мазалат, одобрен през 2011 г., като е планирана възобновителна групово-постепенна сеч с интензивност 25% или 840 куб. метра. Маркираното количество дървесина за провеждане на сечта е в по-малък обем от планираната – 674 куб. метра. От Югоизточното предприятие съобщават, че поради голямата склопеност на насаждението и трудното пропускане на светлина през короните му, липсва естествено възобновяване, като извършваната сеч е имeнно с цел създаване на условия за появата на естествен подраст.

Разрешението за провеждането на сечта е актуално към момента и тя продължава да се извършва, поради което на терен се намира неизвозена дървесна маса в обем около 10 куб. метра разкроени дървесни трупи и около 5 куб. метра дърва за огрев, които предстои да бъдат транспортирани до края на позволителното за сеч, което е до 30 септември т.г. 

Паралелно беше извършена и трета проверка - по отношение на другия Ви сигнал – за района на хижа „Здравец“/летовище Студенец. Проверката беше извършена от служители на Регионалната дирекция по горите – Пловдив към Изпълнителна агенция по горите, която има ангажимент по упражняване на контрол на сечите и дейностите във всички горски територии, независимо от формата на собственост.

В проверката се включиха и служители на Южноцентрално държавно предприятие -Смолян и на Държавно горско стопанство - Пловдив. Проверени бяха няколко  поземлени имота в землището на село Добралък, община Куклен, които представляват горски територии, собственост на частни физически лица.

В хода на проверката се установи, че за всички проверени имоти е имало вече съставени сигнални листове към техните собственици, в които са им дадени предписания, съгласно чл. 131, ал.2 от Закона за горите за необходимостта от извеждане на принудителни сечи поради настъпили необратими повреди от абиотични фактори – снеголом и снеговал и повреди от биотични фактори, а именно нападение на белия бор от върхов корояд. Именно на основание дадените предписания, впоследствие са им били издадени напълно правомерно позволителни за сеч, като общото количество за всички имоти е 456 куб.м. По тези позволителни, са добити по-голямата част от разрешените - 394 куб.м., като от тях още около 10 куб. метра дървесина предстои да бъде транспортирана. Във времето на извършената проверка в тези сечища не е извършван добив на дървесина, тъй като сечта почти във всички тези частни имоти е приключила. Не са установени нарушения на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба. В имотите е извършван периодичен контрол от служителите на РДГ Пловдив по време на извежданите сечи – 20 контролни проверки за тази година, като не са установени нарушения.

По време на извършените от нас проверки във връзка с Вашето запитване, се установи и че в част от имотите, където е водена сечта, e започнало естествено възобновяване от бял бор, ела, бук и други дървесни видове, като подрастът е в добро състояние. В случай, че сечищата не се възобновят по естествен начин, Законът за горите предвижда в срок от три години от извършване на сечта, сечищата да бъдат залесени от собственика им.

Бихме искали да уверим, че регулярните проверки в района, както и на територията на цялата страна, продължават целогодишно и при установени каквито и да е нарушения на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба, ще бъдат предприети съответните мерки, съгласно изискванията на българското законодателство, каквато е установената практика на структурите на Министерството.

Братан