Петър Петров е новият районен прокурор на Пловдив. Днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на административен ръководител  на Районна прокуратура – Пловдив. В конкурса са участвали двама кандидати-  Петър Петров – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив и Чавдар Грошев – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив.

Със 7 гласа „За“ и 1 глас „Против“, колегията е подкрепила кандидатурата на Петров.

Петър Петров има над 17 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като следовател във ВОП – Пловдив в периода от 2005 г. до 2017 г., а от тогава и до настоящия момент, е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Прокурор Петров мотивира участието си в процедурата с желанието да се развива професионално в структурата на Прокуратурата на Република България, с житейския и професионален опит, които притежава. Той сподели, че желае да предаде наученото до момента на по-младите и новопостъпващи прокурори.

Основни негови приоритети са бързина, срочност и качество в работата на прокурорите по отношение на делата с висок обществен интерес и с пострадали лица от престъпления от битов характер, държане и употреба на наркотични вещества, като той предлага създаване на групи при разпределението на преписки и досъдебни производства със софтуера за случайно разпределение „Дела и преписки с висок обществен интерес и обществена значимост“ и „Дела и преписки с фактическа и правна сложност“, в които ще включи до 1/3 от прокурорите с оглед приоритетното им разследване. Ще работи приоритетно и за разследването, ръководството и надзора по дела с предмет пътно - транспортни произшествия. Акцент поставя върху създаване на организация за ежемесечен анализ на натовареността на всеки един прокурор на базата на наблюдаваните досъдебни производства, по отношение на броя, фактическата и правната сложност, с оглед регулиране на процента на натовареност; повишаване качеството на прокурорските актове и мотивирането им съобразно закона и константната съдебна практика в законоустановените срокове; повишаване на случаите за самосезиране и за извършването на разследване лично от наблюдаващия прокурор. Ще насочи усилия във връзка с осигуряването на нов сграден фонд, ще създаде организация за повишаване на взаимодействието с Окръжна и Апелативна прокуратура - Пловдив и съвместни срещи с Директора на ОДМВР и ръководителите на структурни звена в областната дирекция за активизиране на оперативната дейност. Ангажира се да създаде организация за създаването на електронни досъдебни производства и преписки, до които прокурорите да имат отдалечен достъп, с цел подобряване срочността и качеството на извършваните разследвания и проверки.

Въпроси към кандидата поставиха Огнян Дамянов, Йордан Стоев и Евгени Иванов - членове на ВСС, които поискаха разяснение във връзка с поставените цели за изравняване на натовареността на прокурорите в структурата, сроковете за произнасяне и вижданията му за формиране на управленски екип. Главният прокурор на Репулика България – Иван Гешев постави въпроси, свързани с взаимоотношенията и работния климат.

Подкрепа за кандидатурата заявиха главният прокурор на Република България – Иван Гешев, Йордан Стоев и Стефан Петров – членове на ВСС, които се обосноваха с доброто конструиране на приоритети, амбициозната програма, конкретика при формулиране на проблемите и решенията и новаторските виждания на Петър Петров за стратегическо управление на Районна прокуратура - Пловдив.