Обществена поръчка за направата на един от най-важните документи на Община Пловдив - План за интегрирано развитие за периода 2021-2027, бе пусната от градската администрация. Тя е на стойност от 500 000 лева, като изпълнителят трябва да подготви града за европейско финансиране за следващия програмен период.

Дейностите са разработването на плана за интегрирано развитие, както и подготовка на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на Община Пловдив.
Документът е задължително условие, за да може градът да кандидатства за европейско финансиране по своите проекти.  Срокът за изпълнение следва да бъде не по-късно от 31.03.2021,  като след това вече Община Пловдив може да търси финансиране през оперативни програми.

Една от основните дейности на бъдещите изпълнители на поръчката е да се посочат възможни зони за въздействие – независимо дали са градски, индустриални или други.  В изтеклия програмен период Община Пловдив се концентрира в три зони за въздействие – жилищното каре между „Кн. Мария Луиза”, „Източен”, „Марица – Юг” и „Цар Борис III Обединител”. В него бяха обновени улици, зелени пространства,  училища и детски градини. Другата зона бе кв. „Гладно поле”, където предстои направата на техническа инфраструктура.

Така изпълнителите трябва да изберат определени квартали, в които ще се направи въпросния интегриран подход и ще се търси европейско финансиране за обновяването му.

На практика могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.

Друго искане е да се обособят 15 приоритетни проекта от инфраструктурата на Пловдив, които биха могли да получат финансиране от Европа.