Пробивът под Водната палата няма да създаде проблеми с изграденото облагородяване на „Марица-Юг”, това твърди Община Пловдив, която изпрати прессъобщение. Днес по-рано стана ясно, че от МРРБ са изпратили питане до кмета Здравко Димитров относно намеренията за изграждането на пробива. Причината е, че той ще се намеси по ул. „Марица-Юг”, която бе изградена с евросредства и трябва да има 5 години устойчивост на проекта, тъй като има опасност от финансова корекция.

Ето и становището на Община Пловдив:

„Проектът за пробива под Водната палата няма да наруши устойчивостта на реализирания вече обект за благоустрояване на бул. „Марица – Юг“ и зоните около него, тъй като по никакъв начин не компрометира заложените в него цели, резултати и индикатори. Напротив, проектът запазва вида и предназначението на инфраструктурата, като елемент на градската среда и по безспорен начин ще постигне надграждане и допълняемост, каквито  всъщност са приоритетите на Оперативната програма. Освен това пробивът значително ще допринесе за синергията между всички обекти в Зоната за социални функции в ИПГВР 2014-2020 г. и е от изключителна важност за бъдещото развитие на територията и общината. Той е включен и в текущата разработка на Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО) 2021-2027 г.

Кръстовището при Водната палата между булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „Марица“ е едно от най-натоварените в града. То е надвишило капацитета си като пропускателна способност заради интензивността на транспортните потоци по двата булеварда. Община Пловдив предвижда изграждането на подлез с прилежащи локални връзки от двете страни на пробива. Обектът на интервенция се намира в централна градска част, зона със социални функции и изключително интензивен трафик, както автомобилен, така и пешеходен. С предстоящата инвестиция значително ще се подобри връзката и ще се облекчи движението, което ще доведе и до намаляване замърсяването на въздуха. Новото техническо решение, със сигурност, допълва направеното през предходния програмен период.

Община Пловдив е подготвила отговор до МРРБ във връзка с поисканото й становище."