Увеличиха списъка на лабораториите за диагностика на COVID-19 с нова заповед на здравния министър днес. 

"Епидемичната обстановка в световен и в национален план по отношение на разпространението на COVID-19 сочи рязко нарастване на броя на заразените с новия коронавирус лица. Нараства и броят на лицата с клинични оплаквания, съответстващи на дефиницията за случай на COVID-19, при които е необходимо провеждането на лабораторно изследване по метода PCR с цел етиологично отграничаване на заболяването от други остри респираторни заболявания, типични за сезона. От съществено значение за общественото здраве е навременното диагностициране и изолиране на болни с COVID-19 с цел ограничаване разпространението на новия коронавирус и неговото здравно, социално и икономическо въздействие", пише в мотивите на новия документ, подписан Костадин Ангелов. 

В тази връзка, в страната е създадена лабораторна мрежа за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ в определени за целта лаборатории в лечебни, здравни заведения и в РЗИ.

Поради нарастващия брой на лицата със съмнение за COVID-19, неравномерното разположение на лабораториите, които извършват PCR на територията на страната и техния недостатъчен капацитет за своевременно изследване на болни е необходимо лабораторната мрежа да се разширява, за да се осигурява достъп на гражданите от различни населени места до възможността за тестване за новия коронавирус и свързаните с това навременна изолация или хоспитализация на лабораторно потвърдени лица.

В новата заповед са изредени 65 лаборатории и медицински заведения, които са лицензирани да правят изследванията за коронавирус. В Пловдив и областта те са болниците УМБАЛ "Св. Георги", "Каспела", "Пълмед", "Пловдив", медицински център "Иван Рилски Чудотворец", медико-диагностична лаборатория "Писанец", Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград.

Провеждането на лабораторен надзор на COVID-19 e в основата на предприемането на насочени противоепидемични мерки в обществото - при доказани епидемични огнища (семейства, работни колективи, домове за стари хора, детски и учебни заведения), при определяне типа на разпространение на инфекцията, при оценка на тежестта на протичане и степента на хоспитализация, целящи ограничаване предаването на заболяването, неговото правилно и навременно лечение, предотвратяване на възникнали усложнения и на неблагоприятните последици от COVID-19.