Пловдивският прокурор Димитър Беличев бе назначен за делегиран прокурор в Европейската прокуратура. Още двама негови колеги са получили официално място в ЕП. Това са Бойко Калфин и Светлана Шопова-Колева. Четирима от българските кандидати обаче са отхвърлени. Колегиумът е стигнал до заключението, че според цялата им кариера, те не са били в положение да придобият ключовата част от необходимия практически опит за европейски делегиран прокурор, а именно - този на прокурор.

"Позицията, която са заемали в българската правосъдна система, не им е позволила да доведат дело до съда, да представят пледоария или да упражняват наличните правни средства при наказателно преследване според националното законодателство", подчертават от Европейската прокуратура.

От институцията допълват, че от трима от останалите кандидати е поискана допълнителна информация за необходимия за заемането на позицията практически опит. Кандидатурите им ще бъдат оценени след получаването на техните отговори.

 

Биография: 

Прокурор Димитър Беличев притежава над 12 години юридически стаж. В периода от 2010 г. до 2013 г . е младши прокурор в РП - Хасково, от 2013 г. до 2015 е прокурор в същата прокуратура, от 21.03.2015 г. до 27.07.2015 г. е прокурор в РП - Пловдив, като от 28.07.2015 г. до 31.08.2017 г. е заместник районен прокурор на същата.

От 01.09.2017 г. е прокурор в ОП - Пловдив. В периода от 01.06.2019 г. и към момента е командирован като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия.

Притежава диплома за завършено висше юридическо образование от ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. Владее отлично английски език, завършил е Френската езикова гимназия под тепетата. Притежава множество квалификации, обучения и специализации. През 2020 г. е повишен в ранг „прокурор в Апелативна прокуратура“, а през 2016 г. е проведено периодично атестиране с комплексна оценка „Много добра“.

Делегираните прокурори бяха избрани след подбор по документи и изслушване пред Прокурорската колегия. В процедурата по изслушването участваха 31 магистрати, първоначално документи за кандидатстване подадоха 35 души.