Община Пловдив предлага годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. да бъде намален и от 750 лева да стане 300 лева. Това е записано в проекта за промяна на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив.

Актуализацията се прави и във връзка с разпоредбата на чл.61ф, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, съгласно която общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1 000 лв., в срок до 31 октомври на предходната година.

Според текста на предложението предвиденото с проекта намаление на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. е с цел облекчаване на стопанската дейност на кръга от тези лица и ще осигури технологично време за организиране на дейността им за 2022 г., предвид глобалната пандемия от COVID-19 и породената от това икономическа несигурност, на фона на повишаването на цените на горивата. Промяната на таксата е и във връзка с подадено до кмета на Община Пловдив искане от сдружение „Асоциация на таксиметровите водачи - гр. Пловдив”, подкрепено с подписи на таксиметрови шофьори за нов размер на налога.

От началото на 2019 г. данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в Пловдив е в годишен размер от 750 лева.

Припомняме, че за 2021 г. общините получиха компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз. За 2022 г. не е предвидена такава компенсация и от общините се изисква да проявят самостоятелност и автономност при планирането на приходите за 2022 г. от този вид налог.

Финансовите разчети показват, че събраните суми от данъка върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. са в размер на 685 163,64 лв., за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.  са в размер на 506 252,70 лв. и за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са в размер на 207 400,00 лв. /тук не е включена компенсацията по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г./. В тази връзка при приемане на предложения данък върху таксиметров превоз на пътници прогнозата за очакваните постъпления за 2022 г. от него са те да бъдат в размер на 300 000,00 лв.

 По данни на ОП „Организация и контрол на транспорта” към месец октомври има издадени 1 396 броя разрешения за таксиметров превоз на пътници. Анализите показват, че чрез намаляване на въпросния данък ще се стигне до запълване на квотата от 2000 таксиметрови автомобила, работещи на територията на Община Пловдив. Според очакванията по този начин ще се подобри и качеството на предлаганата услуга в този сектор.

В срок от 14 дни заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: mdt@plovdiv.bg  или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1. Проектът за промяна на наредбата е качена на сайта - plovdiv.bg (https://bit.ly/3BI4x0P)