Остават 9 дни до 30.06.2021 г., когато изтича срокът за заплащане на първа вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва:

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 30.06.2021 г.

Втора вноска- до 01.11.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

„ЦЕНТРАЛЕН”        ул. „Радецки” №18А                                                 08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                  бул.”Македония” №73А                                            08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”              бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                  08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”             ул.”Вечерница”№ 1А                                                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”           бул.”Шести септември” № 274                                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                бул.”Освобождение” № 63                                        08.30 ч. – 17.00 ч.

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                 442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                              442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                442300