На 04.12.2023 г. приключи оценката на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.754 „МИГ-Община Марица - Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В този срок бяха подадени две проектни предложения на обща стойност 37 856лв.

Първото проектно предложение е на народно читалище „Васил Левски - 1943г.“ - с. Желязно. По проекта планират да закупят народни носии, с които да пресъздадат по автентичен начин местни традиции и обичаи чрез две възстановки - „Еньовден“ и „Лазаровден".

Второто проектно предложение по процедурата е подадено от народно читалище „Васил Левски - 1930г.“ - с. Бенковски, които вече имат един успешно реализиран проект, финансиран от Стратегията на МИГ-Община Марица. Проектното предложение „Да попеем, да поиграем“ цели да съхрани и популяризира традициите на селото, като се организира концерт с участието на всички колективи по повод традиционния празник на селото, който се провежда на св. Дух. За целта по проекта е планирано да се обнови и модернизира читалищната сцена и прилежащата културна инфраструктура.

Комисията за подбор на проектни предложения приключи работата по оценка на 04.12.2023г., а оценителният доклад е одобрен от Управителния съвет на МИГ-Община Марица на 06.12.2023г.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по Мярка М01 на бенефициенти от територията на МИГ-Община Марица има за цел да подпомогне процеса по съхраняване и развитие на местната идентичност, както и да осигури съпричастност на местното население към значението на нематериалното културно наследство. На територията на общината има добре развита мрежа от културни организации – основно читалища. С реализирането на малки по размер проекти (до 20 000лв.) те успяват да предоставят на местната общност културни продукти и услуги с висока обществена значимост, както за жителите, така и за гостите на община Марица.