ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване:

BG06RDNP001-19.637 МИГ-Община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения по   Мярка  М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Процедурата има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на община „Марица“ чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 1. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 2. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 3. подобряване опазването на околната среда.

2.Допустими кандидати:

 1. земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1

Условията, на които трябва да отговарят всички кандидати по мярката са:

 • Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.
 • Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

Кандидати земеделски производители, които отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните условия:

 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
 • Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията;
 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

3.Допустими дейности:

 1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието;

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020 г. ;
 4. достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 5. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи:

 1. разходи за изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга.
 2. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието.

г) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 2. разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 3. разходи за материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза;
 4. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 5. разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение,които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 8.

Консултациите, по т. 9 от допустимите за финансово подпомагане разходи се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта.

5.Период за прием:

Първи прием: приключил

Втори прием:

Начален срок: 30.09.2022г.

Краен срок : 31.10.2022 г.17.00 ч.

6.Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

7.Бюджет на приема:

Размер на БФП по приема –   52 508,65 лв. (остатъчен бюджет след първи прием).

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е   15 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия и 40% за проекти, представени от големи предприятия.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии:

 1. Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленост – общо до 10т.:

- Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност минимум с 10% на предприятието – 5т.

- Проектът е иновативен за територията на МИГ – 5т.

 1. Проектът включва действия за опазване на околната среда – до 10т.:

- до 50% - 5т.

- над 50% - 10т.

 1. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни и родни суровини, включващо къси вериги на доставки – до 20т.:

- между 30 – 70% от суровината ще бъде от местни и регионални доставчици – 10т.

- над 70% от суровината ще бъде от местни и регионални доставчици – 20т.

 1. Проектът насърчава кооперирането, като представлява съвместна инвестиция между земеделски производители – доставчици в предприятието или земеделските производители притежават дял в изгражданото предприятие – до 10т.:

- между 5 – 20% от дяловете в предприятието се притежават от земеделските производители, доставчици в предприятието – 5т.

- над 20% от дяловете в предприятието се притежават от земеделските производители, доставчици в предприятието – 10т.

 1. Проектът осигурява устойчива заетост на територията на МИГ – общо до 10т.:

Нови предприятия – до 5т.

√ до 2 нови работни места – 3 т.;

√ над 2 нови работни места – 5 т.

√ минимум 2 нови работни места за представители на местните уязвими групи - 5 т.

*Забележка: За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато трудовият договор е за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Съществуващи предприятия – до 5т.

√+ 1 ново работно място – 3 т.;

√+ 2 и повече нови работни места – 5 т.

√+ минимум 2 нови работни места за представители на местните уязвими групи – 5 т.

*Забележка: За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато трудовият договор е за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. 

 1. Оценка на кандидата – общо до 10т.:

- Опит на бенефициента (Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов резултат за последните 3 години.) – 5т.

- Наличие на осигурено финансиране за проекта (Наличие на документи, доказващи възможност да се финансира инвестицията.) – 5т.

ОБЩО - 70 т.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

За контакти:

1.Мария Гюзелева – изпълнителен директор на МИГ – Община Марица

работен ден от 8,30 до 17.00 часа в  офиса  на МИГ – Община Марица на адрес:  с. Калековец, ул.“Иван Вазов“ №5, тел.: 0877 184775.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: leader_maritsa@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на Сдружение „МИГ – Община Марица“: http://www.leader-maritsa.eu, както и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.