След проведен широк съгласувателен процес, извършени проучвания и анализи на територията, Стратегията за местно развитие за период 2023-2027 е готова.

Местна инициативна група Община Марица изготви Стратегия за водено от общностите местно развитие на своята територия за новия програмен период 2023-2027г. Реализирането на процеса се осъществи чрез въвличане на представители на местната общност в дейностите по разработване на стратегическия за развитието на община Марица документ, както и в информационните дейности, свързани с популяризиране на процеса по разработване на Стратегията. Това даде възможност на местните жители да заявят своите виждания относно вида на стратегията (еднофондова или многофондова), относно програмите и интервенциите, които да бъдат включени, така че да бъде изготвен качествен стратегически документ, отразяващ потребностите на местната общност.

Стратегическата рамка на изготвения документ e базирана на резултатите от извършения социално-икономически анализ на територията, на силните и слабите страни и възможностите и заплахите, дефинирани при проведения  SWOT анализ, както и на идентифицираните потребности на местните заинтересовани страни.

Основната цел на Стратегията на МИГ-Община Марица 2023-2027г. е „Динамично социално-икономическо развитие на територията на МИГ община Марица, посредством стимулиране на местната икономика,  подобряване на условията за живот и подкрепа за приобщаваща социална среда“.