Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е спряно регистърно производство пред Агенцията по вписванията, образувано по заявление за вписване на промени в обстоятелствата по партида на „Пълдин Туринвест" АД, до приключване с влязъл в сила съдебен акт.

В Апелативен съд – Пловдив делото е образувано по жалба на „Пълдин Туринвест“ АД срещу спирането на регистърното производство в Агенцията по вписванията за промени в капитала за търговското дружество, въз основа на решения на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 09.01.2023 г.

В Окръжен съд – Пловдив са образувани две дела. Община Пловдив в качеството си на акционер е предявила срещу „Пълдин Туринвест“ АД иск за отмяна на всички решения на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 09.01.2023г. В друго дело Общината иска спиране на регистърното производство, мотивирано от предмета на предявения иск по горното дело.

Апелативните съдии  приемат, че оплакването на жалбоподателя „Пълдин Туринвест“ АД е неоснователно. Според съда, исковото производство, образувано в Окръжен съд – Пловдив, в което се иска отмяна на всички решения, взети на извънредното общо събрание на  „Пълдин Туринвест“ АД, проведено на 09.01.2023 г., е от значение за регистърното производство. Решението на съда по исковото производство ще обоснове преценката на длъжностното лице по вписванията  относно наличието на предпоставките за вписване в Търговския регистър на решенията на извънредното общо събрание от 09.01.2023 г.

Определението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно.