Арх. Петър Петров е победител в конкурса и е назначен със заповед на министъра за нов директор на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). До обяваването на резултатите от конкурса той заемаше позицията главен архитект на район "Централен" в Пловдив.

Той е роден на 4 септември 1962 г. Има близо 15 години професионален опит в областта на културното наследство и работа по над 75 обекта - недвижими културни ценности, както и над 13 години управленски опит. Магистър е от катедра „Теория и история на архитектурата“ – ВИАС. Има изкарани специализация, курсове и стажове в областта на опазването на културно-историческото наследство във Франция. Стипендиант на френското правителство. Работил е в 4 френски архитектурни бюра, в НИПК (сега – НИНКН) – гр. София, като експерт в Община Асеновград, старши експерт и главен архитект в Община Пловдив, район „Централен“, гр. Пловдив. Бил е управител на „Архитектура и наследство“ ООД – гр. Пловдив.

Трикратен носител на награди в националния конкурс „Сграда на годината“. Владее френски, руски и английски езици.

Конкурсът за длъжността „директор“ на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) е обявен със Заповед № РД16-2/10.01.2019 г. на министъра на културата, на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 18, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.
 
Обявата с изискванията към кандидатите и реда за провеждане на конкурса е публикувана на сайта на Министерство на културата през 2019 г. За участие в конкурса са подадени документи от арх. Петър Петров и арх. Даниела Джуркова, като и двамата кандидати са допуснати до участие в конкурса. Поради възникналата епидемична обстановка провеждането на конкурса е забавено.
 
През 2021 г. конкурсната процедура е продължена. Със Заповед № РД-16-45/10.06.2021 г. на министъра на културата е назначена комисия, съставена от девет експерти, включително четирима утвърдени външни специалисти.
 
Конкурсът се проведе съгласно реда, определен в Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти. Комисията се запозна с представените концепции за развитие на държавния културен институт и проведе събеседване с двамата кандидати.
 
Членовете на комисията оцениха представените концепции, професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността.
 
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти в съответствие с чл. 11, ал. 4, т. 9, а именно 2/3 от 846 точки = 564 точки.
 
С оглед получения общ брой точки комисията класира като успешно издържал конкурса Петър Владимиров Петров. 
 
Кандидатът Даниела Георгиева Джуркова не е набрала необходимия минимум точки.