Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. По какъв начин ще се случи това е описано в Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, публикувана на сайта на Община Пловдив. 

Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в I клас. Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование. 

Условията за получаването на компенсациите са детето да не е било прието в държавна или общинска детска градина поради липса на места, да е записано в такава в самостоятелна форма на обучение или да посещава целодневна или полудневна група в частна образователна институция, която не е включена в системата на държавно финансиране.

Държавата ще възстановява платените от родителите средства за обучение и отглеждане до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, като ще трябва да предоставят съответните договори и платежни документи за извършени разходи.

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020- 2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г.

До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията за учебната 2020/2021 година, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се отнася за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас по настоящ адрес в община Пловдив (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата) и се подава подписано от родителите до 30 април 2021 г. в отдел „Образование“, ул. „Цариброд“ № 1, или подписано и сканирано на електронен адрес: education@plovdiv.bg

Родителите ще получат регистрация с входящ номер на място или на електронния адрес (e-mail), от който са изпратили заявлението.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

След извършване на проверка по декларираните данни в подадените заявления и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите следва подаване на искане от страна на родителите за изплащане на компенсациите, а именно:

До 5 юни – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г.

До 5 октомври – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

При условие че не са налице условията за компенсиране на разходите, регламентирани в Наредбата, кметът на общината издава мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на АПК.

На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта?

Компенсирането на разходите се отнася за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране (за учебната 2020/2021 година в системата на държавно финансиране е ЧОУ „Класик“).

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на Наредбата.