Най-големите браншови организации на архитекти и урбанисти и еколози, както и експерти от секторите, се обединиха срещу пробива на Водната палата в Пловдив.

Те са подготвили становища, в които остро осъждат действията на Община Пловдив, най-вече в аспектите: че липсва публично обсъждане на проекта; че той не отговаря на съвременните изисквания за екологичност и транспортна инфраструктура; че не отговаря на Общия устройствен план на Пловдив; че не са издадени необходимите документи и разрешения за стартиране на изпълнението на проекта.

В подкрепа на спирането на пробива с мотивирани писма се обявиха: Камарата на архитектите в България, Съюз на урбанистите в България, Съюз на ландшафните архитекти, Сдружение Балканка, Сдружение Въздух за здраве, архитект Антоанета Топалова, Калоян Карамитов (урбанист), Георги Велев (бивш директор на БДБР, член на Зеленото движение в коалицията „Демократична България“ ), Тома Белев (еколог и бивш зам.-министър на Околната среда и водите от Зеленото движение в коалицията „Демократична България“).

Становищата им са изпратени на вниманието на Общинския съвет в Пловдив и кмета Здравко Димитров.

Ето и цитати от експертните становища:

Камара на архитектите в България (КАБ) – Регионална колегия Пловдив

Не е предприета първата важна стъпка, а именно възлагане на отделна обществена поръчка за проект, с цел да бъдат изследвани възможните варианти и съвместно с професионалните гилдии, да бъде избран евентуално най-приемливият от тях.

Решението за вида на кръстовището пред Водната палата не може да бъде еднозначно. То не е редно да се определя от ограничен кръг общински служители. Това решение трябва да се определи след широко обсъждане с професионалните гилдии и евентуално провеждане на конкурс за проект. Такова решение ще бъде функция от широк обхват на градското планиране и други решения, свързани с разрешаване на конфликта между ж.п. трасето Филипово-Централна гара и няколкото градски булеварда, включително Марица-юг, с планирането на новия мост над река Марица, който ще бъде продължение на бул. Марица-юг в северозападна посока към магистралата „Тракия“, с евентуалната реконструкция на моста на Панаира и пробива под моста на Герджика, с влиянието на развръзките на бул. „Марица – север“ и т.н.

Съюз на урбанистите в България (СУБ)

Считаме, че предложението за пробив на Водната палата и изграждането на транспортен възел на две нива в непосредствена близост до централната градска част, не отговаря на съвременните урбанистични практики и ще отдалечи Пловдив от съвременните градове, които дават предимства на алтернативното предвиждане за сметка на автомобилното такова, както и добрите примери за въвличане на местните общности във вземането на решения. Допълнително, започналото изграждане на пробива е в разрез с редица документи, които Община Пловдив е приела за развитието на града в средносрочна перспектива.

Освен това, в ИОУП са посочени редица проекти за реализация по отношение на уличната инфраструктура на града, които са приоритетни за града и реално биха спомогнали за отключването на неговите връзки по оста север-юг. Например такива проекти са „Подлез „Модър–Царевец“, „Мост на Южната тангента над „Коматевско шосе“, подлеза под централна жп гара и прочие. Допълнително, характерно е, че Пловдив има липси на мостови съоръжения над р. Марица, а няма необходимост от увеличение на капацитета на съществуващите.

Може да заключим, че от урбанистична и транспортно-комуникационна гледна точка, проектното предложение за пробив на Водната палата и изграждането на пътен възел в център на града, не решава по същество съществуващите транспортни проблеми на града, а само ги измества на друго място. В същото време, обаче разрушава връзката между града и реката, затруднява достъпа до рекреацията на живущите и създава предпоставки за увеличено ниво на фините прахови частици, азотните оксиди и шума в района.

Съюз на ландшафните архитекти (СЛА)

Градът не само, че е „загърбил“ река Марица, но има ясно изразена политическа воля това да продължи – видимо от изменението на Общия устройствен план и от стартиралия пробив до Водната палата.

Ние, като организация, сме категорично против този транспортен проект на Община Пловдив, който ще елиминира завинаги възможността да се изгради непрекъснат зелен коридор през целия град в направление Запад–Изток покрай реката; Ще влоши качеството на въздуха, чрез генериране на допълнителен трафик в сърцето на града; Противоречи на световните урбанистични тенденции за намаляване на автомобилното движение в централните градски части.

Сдружение „Балканка“

Проектът и разрешението за строеж на новия пробив при Водната палата са в нарушение на относимото законодателство по опазване на околната среда и водите.

По отношение на конструктивната сигурност и дълготрайност на готовия строеж и околните сгради и съоръжения се пораждат множество въпроси, които налагат разглеждане в специализиран ТЕС. В противен случай не е невъзможно да се случи това, което се случи на църквата „Св.св. Кирил и Методий“ в Бургас при строителството на нов подземен паркинг до нея и сходни хидрогеоложки условия, когато църквата за малко щеше да падне в дупката и после едвам беше спасена срещу няколко десетки милиона лева.

Разглеждането на проекта от ТЕС е от полза както за общината, така и за самите проектанти, защото така ще отпаднат всякакви съмнения за сигурността.

Сдружение „Въздух за здраве“

С това писмо искаме да ви призовем да преразгледате решението си за изграждане на транспортен възел на две нива при „Водната Палата“ свързващ бул. „Цар Борис ІІІ“ и бул. „Марица Юг“ ( Етап1), което ще доведе до увеличаване на автомобилния трафик и съответно до още по-вреден за здравето въздух за пловдивчани. Транспортни проекти като широки булеварди и кръстовища на две нива, които насърчават придвижването с автомобили в градските зони, са остарели модели на градоустройство и водят до сериозен риск за здравето на хората и до значително увеличение на здравните и социалните разходи.

Архитект Антоанета Топалова

Принцип на съвременното градско планиране, относно транспортната комуникация, е транзитният автомобилен поток да се извежда от градските центрове и да не унищожава зелените площи.

Поради това не е целесъобразно да се стимулира и улеснява транзитно движение по бул. „Цар Борис Трети“ и да се жертва крайречна зелена площ с изграждане на кръстовище на две нива. (заб. В одобрения предварителен проект на Общ устройствен план на гр. Пловдив, кръстовището не е посочено, че ще бъде на две нива.

Целесъобразно е да се проучат и докажат възможностите за извеждане и насочване на автомобилния поток, който не обслужва централната зона на града още преди да навлезе в проблемната зона и да се изведе към тангенциалните транспортни артерии, заложени в ОУП.

Калоян Карамитов, урбанист

Решението на транспортните проблеми е да се насочи фокусът не към броя преминали коли, а към броя преминали хора. Устойчивите форми на транспорт са по-компактни и превозват повече хора на по-малко пространство, което означава и по-висока пропускливост за единица време спрямо автомобилния трафик.

Проектът за пробив под Водната палата е насочен в обратната посока. Дава ясен приоритет на автомобилното движение. Велосипедната и пешеходната връзка покрай реката липсват - и двете забиват в подлези, с което се нарушава целият принцип на свързаност и възможност за създаване на цялостен маршрут.

Зеленината покрай реката също се премахва, въпреки че точно тази част бе облагородена наскоро. Налице е разминаване между проекта като замисъл и нужните на Пловдив транспортни решения.

Георги Велев, бивш директор на Басейнова дирекция

БД ИБР не се е произнасяла със становище за допустимост на инвестиционното предложение спрямо предвижданията в двата основополагащи планови документи, определящи управлението и опазването на водите в Източнобеломорския район, а именно Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения. Това не се е случило доколкото директорът на РИОСВ–Пловдив не е счел за необходимо да уведоми БД за инвестиционното предложение преди издаване на писмо с изх. No ОВОС-2112-2/15.08.2022 г. за извършване на преценка за допустимост по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ. Следва да се има предвид, че директорът на РИОСВ-Пловдив не разполага нито със законови компетенции, нито със съответните експерти с нужните познания, които да направят оценка на въздействието върху водите, а и е явно от писмо с изх. No ОВОС-2112-2/15.08.2022 г., че подобен анализ не е извършван.

Тома Белев, еколог

Община Пловдив е процедирала по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда инвестиционно предложение „Пробив на Водна палата–транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица–юг“ през 2013 г. В писмо ОВОС-568/30.05.2013г. на РИОСВ Пловдив по реда на ЗБР е съгласувано инвестиционното предложение, като в писмото е направено и незаконосъобразно произнасяне по реда на ЗООС, че ИП не попада в обхвата на приложения 1 и 2 на ЗООС. Подобни ИП, които касаят изграждането на публична инфраструктура, като пътища попадат в обхвата на приложение 2 на ЗООС т.„10 б За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги;“. В Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс І и Анекс ІІ на Директивата за ОВОС-2015 г. те са посочени като „III. Проекти за които се отнасят понятията „градска“ и „инфраструктура“. В този смисъл директорът на РИОСВ, като се е произнесъл с писмо по реда на ЗБР, което не е публично, е лишило от възможност гражданите да научат за това ИП, както и да изразят становище или да оспорят пред съда решението на компетентния орган.

В този смисъл моето експертно становище е, че инвестиционно предложение „Пробив на Водна палата–транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица–юг“ се реализира без участие на обществеността и в нарушение на Общия устройствен план на общината, ЗООС, ЗБР и Закона за устройство на територията.