Втората годишна научна конференция на Аграрния университет се проведе на 30 ноември 2021 г. в хибриден формат – присъствено с представен Зелен сертификат и онлайн.

Целта на конференцията бе да представи не само напредъка на научноизследователската дейност (НИД) на преподавателите от АУ, но и да се обмени опит между преподавателите за подпомагане както на академичното израстване на учените, така и за осигуряване на високо качество на научноизследователска работа.

Конференцията обхвана три секции:

  • Секция 1: Национална научна програма на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, на която АУ е координатор, и в която бе представен напредъкът през третата година от програмата;
  • Секция 2: Докторанти на АУ – Пловдив, в която редовните и задочните докторанти представиха отчет за извършената дейност през 2021 г. и обмениха опит;
  • Секция 3: Научноизследователски проекти с участие на учени от АУ, в която бяха представени отчети с постигнатите резултати на 18 проекта, финансирани от бюджета на Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост при АУ.

В Секция 1 се включиха с изказвания и представители на Дирекция „Наука“ в МОН, както и съветникът на Министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.

Ректорът на АУ проф. д-р Христина Янчева и Зам.-ректорът на АУ по научната и проектна дейност проф. д-р Владислав Попов обобщиха постигнатите резултати и напредъка по направленията на НИД в АУ и маркираха бъдещите дейности за 2022 г.

Темите на проектите в Секция 3 са съобразени с приоритетните научни направления на стратегията за НИД на АУ до 2030 г., а именно:

  1. Подходи за устойчиво земеползване, включително управление на хранителните вещества, протеиновите култури и сеитбообръщенията в агроекологичните фермерски системи, чрез нови модели и цифровизация.
  2. Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
  3. Селекционно подобряване на културните растения за повишаване качеството на биопродукцията, оптимизиране на адаптивността към изменящите се климатични условия и биологични агенти и пригодността за отглеждане в различни системи на култивиране.
  4. Оценка на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемните услуги и тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания, генетични ресурси за производство на протеинови култури и биологични продукти.
  5. Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
  6. „Интелигентни технологии", базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
  7. Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини.

В Секция 3 бяха  представени и резултати от няколко проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ за обмяна на опит с колегите от АУ. Дискутираха се идеи и концепции, с цел подпомагане  подготовката  на бъдещи проекти.

Ръководството на АУ изказа благодарност на всички преподаватели и служители, които съдействаха и се включиха в организирането на тази вече традиционна конференция.