Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ излови пловдивски земеделец да прекарва незаконно вода за напояване на нива от 2,5 дка. По време на инспекция в земята му, която се намира в непосредствена близост до язовир Катуница, институцията констатирала, че дружеството изгражда на своя инициатива тръбен кладенец. Чрез него трябвало да се снабдява с подземни води за отглеждане на земеделски култури.

Констатирано било, че водовземното съоръжение се изгражда с автосонда, която дружеството „100 ил Имоти“ ЕООД си наела за целта. Фирмата е със седалище в Пловдив и упражнява дейност в различни сфери – търговия, земеделие и брокерство.

По време на проверката, извършена от БДИБР в нивата до Катуница, била засечена работеща мобилната апаратура. Извършвало се сондиране, като подробно били посочени координатите на изграждащия се тръбен кладенец, заснети с GPS. За цялата тази процедура обаче земеделецът нито имал издадено разрешително от Басейнова дирекция, нито била стартирана процедура за издаване на такова.

Последното се явява сериозно нарушение на Закона за водите, на каквато база БДИБР издава акт за установено административно нарушение. Дружеството претърпяло и имуществена санкция в размер на 2000лв. заради своеволията си.

„100 ил Имоти“ обжалвала наказателното постановление пред Районния съд в Асеновград. Жалбата била уважена на първа инстанция, а наложената санкция – отменена. Басейнова дирекция обаче насочила делото в Административен съд-Пловдив. Пловдивските магистрати, разгледали спора и преценили, че постановлението е правилно и законосъобразно и като такова следва да остане в сила.

Съдът отменил решението на асеновградските магистрати, потвърдил санкцията и осъдил „100 ил Имоти“ да обезщети Басейнова дирекция за направените разноски по делото. Освен това дружеството, хванато в незаконно прекарване на води, ще трябва да заплати и 2000лв. санкция за нарушението.