На 01.12.2021 г. се подписа третия тристранен договор между „МИГ Перущица – Родопи”, Община Родопи и ДФ „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от СВОМР на МИГ. Подписите положиха г-жа Румяна Самоковарева - Председател на УС на „МИГ Перущица-Родопи” и г-н Павел Михайлов – Кмет на Община Родопи.

Проектът предвижда обновяване на зони за обществено ползване и отдих на открито, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в четири населени места - селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе и включва четири обекта, а именно:

1. Oбект: „Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3год.“ в УПИ II-обществена зеленина, пешеходна зона, кв. 66 по плана на с. Цалапица, Община Родопи, Област Пловдив“;

2. Oбект: „Изграждане на спортна площадка“ в УПИ VIII-спортна зала, кв. 10 по плана на с. Устина, Община „Родопи“, Област Пловдив“;

3. Oбект: „Изграждане на детска площадка (комбинирана) за деца от 0 до 3 год. и от 3 до 12год.“ в УПИ III-озеленяване, кв. 67 по плана на с. Брестовица, Община „Родопи“;

4. Oбект: „Благоустрояване за детска площадка в УПИ V – здравна служба, читалище и парк, с.Браниполе, Община „Родопи“.

Предвиждат се дейности по извършване на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти. Настоящият проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура на територията на Община Родопи. Проектът е съобразен максимално с прилежащите особености на терените с цел изграждането на модерна и функционална среда за почивка и/или спорт.

Обща стойност на проекта е 208 219,01 лева без ДДС, от които 100 % са безвъзмездна финансова помощ.