СНЦМИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ обявява процедура за прием на проектни предложения

BG06RDNP001-19.444- МИГ Перущица-Родопи- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

-Постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи, чрез използване на туристическия потенциал на региона;

Адекватно експониране и популяризиране на природните, културните и историческите ценности и забележителности на територията на МИГ Перущица-Родопи;

Развитие на туристическия потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура чрез валоризиране на природното, културно и историческо наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи.

2. Допустими кандидати

Общините Перущица и Родопи за всички допустими дейности;

Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Перущица-Родопи).

3. Допустими дейности:

- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

4. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

д) Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите за консултации, включени в разходите по т.“в“ и състоящи се в разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“

5. Период за прием:

Процедурата се обявява с два крайни срока за кандидатстване, но втори прием ще има само в случай, че има наличен финансов ресурс след първия прием.

Начало на прием: 20.01.2021 г.   Първи краен срок: 01.03.2021 година, 17:00 часа.

Начало на прием: 01.06.2021 г.   Втори краен срок : 15.07.2021 година, 17:00 часа.

6. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

7. Бюджет на приема:

Размер на БФП 173 745,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 9 779,00  лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 391 160,00 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се финансират само проекти с дейности в режим „непомощ“.

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 9 779,00  лева.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% - 391 160,00 лева.

 

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за подбор:

Точки

1. ЮЛНЦ - кандидати са регистрирани в населеното място, където ще се изпълнява проекта
- 10 т.

 

2. Проекти, обхващащи над 2 населени места, където ще се извършват допустимите дейности

- 10 т.

 

3. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:

- 10 т.

 

4. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки и има екологичен ефект

- 20 т. 

 

5. Обхванато е над 10 % от населението на територията, което ще се ползва от интервенциите по проекта

- 20 т. 

 

6. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се ползва от населението на повече от 1 населено място:

- 10 т.

 

7. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности

- 10 т.

 

8. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:

- 10 т.

 

 

ОБЩО

100 т.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 20 т.

В случай че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии:

1. Критерий 8 „Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства“

2. Критерий 2 „Проекти, обхващащи над 2 населени места, където ще се извършват допустимите дейности“

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по тези критерии и при недостатъчен бюджет по процедурата същите ще останат в списък на резервните предложения.

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

За контакти:

Даниела Салкина – Изпълнителен директор, телефон: 0885202428

Стефка Кръстева – Експерт по прилагане на СВОМР, Телефон: 0877538893

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

10. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.