МИГ-Община Марица подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура №BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На 16.09.2020г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и представляващият НЧ „Пробуда-1927г.“, с. Калековец г-жа Николинка Тошева подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.032-0007 „Читалище за всички – ремонт, обзавеждане и оборудване на народно читалище Пробуда – с. Калековец- 1927 г.“

Основната цел на проекта е да се подобри читалищната среда, която е основен фактор за осигуряване на културно-информационни услуги на населението в с. Калековец, чрез подобряване на физическата среда в библиотеката към читалището за реализиране на услуги в сферата на образованието, науката и културата, както и въвеждане на технологии и иновативни практики за осигуряване на по-широк достъп до тях.

По проекта е планирано да се поднови изцяло старото и амортизирано библиотечно оборудване и обзавеждане – ще бъдат закупени нови библиотечни стелажи, офис-бюро с две работни места, детски столчета за обособен детски кът, нов компютър, мобилна интерактивна дъска, цветно лазерно мултифункционално устройство, нови климатици.

Благодарение на проекта, библиотеката на читалището ще се сдобие със софтуер за информационно обслужване с 4 бр. модули: Класификатори; Обработка на книги; Обслужване на читатели; Модул за търсене в библиотечните фондове (Интернет каталог).

С цел подобряване на достъпността и осигуряване правото на гражданите със затруднена или намалена подвижност на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване, по проекта ще бъде закупен пътнически куфар на колелца, който ще бъде използван за иновативна мобилност на библиотечните документи до помещения на първи етаж.

Ще бъде закупена и озвучителна техника и ефектно осветление за закритата сцена в големия салон на първия етаж на читалището.

Общата стойност на проекта е 79 507,40 лв. и е с изцяло безвъзмездно финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.