МИГ-Община Марица подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”. 

На 19.10.2020г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.068-0002 " Толкова различни, толкова еднакви ". 

Основните цели на проекта са:

По отношение на лицата, които не са включени в заетост и/или образование:

- да се подобри мотивацията за реализация на пазара на труда на представителите на целевата група;

- да се повиши активността им по отношение на търсене на възможности за работа;

- да им се предоставят конкретни възможности за заетост;

- да се подобри икономическото им състояние.

По отношение на жените в неравностойно положени, в т.ч. и тези от ромски произход:

- да се подобри осведомеността им по въпросите на семейното планиране и репродуктивната здравна помощ;

- да се подобри качеството на майчиното и детското здравеопазване, както и достъпа до него;

- да се подобри здравният и социален статус на уязвимите групи.

По отношение на децата от уязвими групи:

- да се подобрят социалните умения на децата;

- да се провокира интерес към ученето;

- да се подобрят техните шансове за интеграция;

- да осмислят свободното им време;

- да приобщят родителите към учебния процес; 

- да възпрепятстват ранното отпадане от училище;

- да насърчат креативността им и да повишат личната им самооценка. 

По проекта е планирано да се изпълнят следните дейности:

1.Идентифициране на лица от целевата група

2.Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа на представителите от целевата група

3.Предоставяне на здравни консултации/здравна медиация за жени от целевата група

4.Клубове по интереси за деца в предучилищна възраст 

5.Клуб "Мама, татко и аз" за семейства с деца в училищна възраст

6.Осигуряване на временна заетост на 19 безработни и/или неактивни лица 

Общата стойност на проекта е 136 933.91 лв. и е с изцяло безвъзмездно финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

СНЦ „Местна инициативна група - Община Марица“ изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие съгласно Споразумение № РД 50-195/29.11.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.