Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов свиква, по своя инициатива, общо събрание на населението на село Крумово по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Местният референдум трябва да отговори на въпроса дали хората са съгласни да бъде изградена детска градина в част от УПИ II- Парк от кв.4 по регулационния план на село Крумово, община Родопи, при спазване на всички нормативни изисквания.

Събранието е насрочено за 28 септември от 18:00 часа в двора на ОУ „Христо Ботев“ в селото. Регламентът предвижда регистрацията да започне час по-рано – в 17:00 часа. При липса на кворум, когато в посочения час не са се явили посоченият в Закона минимално изискуем брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват.

В Общото събрание право на глас имат всички граждани с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес в село Крумово.

Сградата на детска градина “Снежанка“ е силно амортизирана, има недостиг на места, липсва пространство за обособяване на яслена група, а децата в предучилищна възраст са разделени в сградата на градината и училището в селото. Освен това групите са смесени, което пречи на педагогическата работа.

Това налага построяването на нова детска градина в село Крумово. Поради невъзможността сградата да се построи със средства от общинския бюджет , е необходимо да се кандидатства за държавно финансиране.

"От резултата от Общото събрание на населението зависи дали да продължи работата по изготвяне на технически проект, с който община "Родопи" да кандидатства за финансиране от държавата. Да осигурим спокойствие и безгрижно детство на нашите деца, в нашите населени места", призова кметът Павел Михайлов.