Кметът на Община Марица Димитър Иванов и председателят на УС на МИГ-Община Марица Гергана Титюкова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект "Толкова различни, толкова еднакви".

Проектът е на стойност 136 933.91 лв. и е с изцяло безвъзмездно финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Чрез средствата ще бъде осигурена временна заетост на 19 безработни лица, като те ще преминат и мотивационни обучения за активно търсене на работа.

На жените ще бъдат предоставени здравни консултации, а за децата на обхванатите от програмата ще бъдат организирани клубове по интереси за предучилищна възраст и клуб "Мама, татко и аз" - за семейства с ученици.               

Целта на проекта е да се увеличи мотивацията за реализация на пазара на труда на заетите в програмата,  да се повиши активността им при търсене на работа и да се подобри икономическото им състояние.

За жените от ромски произход или тези в неравностойно положение се цели повишаване на осведомеността им по въпросите на семейното планиране и постигане на по-високо качество на майчиното и детското здравеопазване, както и на по-висок здравен и социален статус на уязвимите групи.

Чрез изпълнението на проекта се повишават социалните умения на децата от уязвимите групи, провокира се интересът им към учене, увеличават се шансовете им за интеграция, приобщават се родителите към учебния процес. По този начин се  възпрепятства ранното отпадане от училище на ученицит, насърчава се креативността им и се повишава личната им самооценка.